סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מילות מפתח
מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור מילים שמתחילות באות ת הצג הכל
תאגיד הוא התאגדות של אדם אחד או יותר לכלל יישות משפטית בעלת מטרות, הפועלת בנפרד מבחינה משפטית מבעליה, מעובדיה או חבריה (תופעה המכונה "תכונת האישיות המשפטית הנפרדת"). ככזה התאגיד כשר לבצע פעולות משפטיות ולשאת בהתחייבויות משפטיות, כאילו היה אדם.
תאונה שארעה לעובד תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו, או בדרכו הישירה ממעונו למקום העבודה ובחזרה.
המועד בו מסתיימת תקופת הביטוח. בפוליסות קלאסיות מועד תום תקופת הביטוח מוגדר מראש, בפוליסות מסוג יותר/ עדיף מועד תום תקופת הביטוח הוא גיל 95, אלא אם צויין אחרת בפוליסה.
דרישה לתשלום נזק או אובדן על פי תנאי פוליסה לביטוח.התביעה אפשר שיגיש אותה המבוטח, במסגרת הסיכונים המכוסים, ואפשר שיגיש אותה צד שלישי, שפגע בו מבוטח בעל פוליסה המכסה פגיעות כאלה. מי שמגיש את התביעה מכונה תובע נטל ההוכחה כי הנזק נגרם מסיכון מבוטח - ובתוך תקופת הביטוח - חל על המבוטח התובע. למבוטח זכות, לפי סדרי הדין האזרחיים, לצרף שני מבטחים או יותר לאותה תביעה, דהיינו ביחד ולחוד אולם הוא לא יהיה זכאי לשיפוי העולה על נזקו האישי.
תובענה ייצוגית היא תביעה במשפט אזרחי, שבה אדם יחיד תובע בשם קבוצה. התובענה הייצוגית מבוססת על מקרים בהם ישנם נפגעים רבים, אך לכל אחד מהם נגרם נזק קל ולכן לא כדאי לכל אחד מנפגעים להגיש תביעה. תביעות ייצוגיות מוגשות לרוב בעניינים כגון, בנקאות, ניירות ערך, ביטוח, איכות הסביבה, הגנת הצרכן וכד'.
אפיק חיסכון של עובדים שכירים ועצמאים אשר מעניק הטבות מס שונות.
מספר שנות החיים הממוצע הצפוי לאדם בגיל נתון. בהתאם לשנתון הסטטיסטי לישראל, בשנת 1998 היתה תוחלת החיים בלידה באוכלוסייה היהודית בישראל 76.5 שנים לגבר ו-80.7 שנים לאשה. תוחלת החיים עולה בהתמדה. הגורם העיקרי לעליית תוחלת החיים הוא צמצום תמותת התינוקות ושיפור שירותי הבריאות לזקנים. גורמים אלה מסבירים, במידה רבה, גם את ההבדל בתוחלת החיים במדינות שונות. לתוחלת החיים וללוח התמותה המחושב לפיה חשיבות בבדיקת איזון אקטוארי של קרן פנסיה ושל ביטוח חיים.
עובד זר הינו עובד שאינו תושב או אזרח ישראל, ועובד בתחומי מדינת ישראל.בישראל חל משפט העבודה הישראלי.חוקי משפט העבודה וצווי ההרחבה החלים על כלל המשק הינם בעלי תחולה טריטוריאלית, והם אינם מוגבלים לתושבי ישראל או אזרחיה בלבד.הם חלים על כל "עובד" בשטח מדינת ישראל, ללא קשר לאזרחותו או לזיקתו הלאומית.החוקים במשפט העבודה המקנים זכויות לעובדים, נוקטים במונח "עובד" ואינם מבחינים בין עובד זר ועובד אזרח/תושב ישראל.לפיכך, עובד זר או עובד מהשטחים העובדים בישראל, ומועסקים על-ידי מעביד ישראלי, יהיו זכאים לכל הזכויות המוקנות בחוקי העבודה השונים לעובדים אזרחי המדינה, ובכלל זה יהיו זכאים לפיצויי פיטורים, הבראה, נסיעות, הודעה מוקדמת, תוספת יוקר וכיוצא בזה .מבחינת תשלומי מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי, חלים על עובדים זרים כללים שונים מאשר אלו החלים על תושבי ישראל.
רבות מהזכויות ומהחובות הקבועות בחוק הביטוח הלאומי ובפקודת מס הכנסה ניתנות רק לתושב ישראל. לעניין חוק הביטוח הלאומי, הקביעה אם אדם הוא תושב היא קביעה עובדתית, ותענה בהתאם לשאלה, האם ישראל היא ביתו של התושב והמקום בו הוא חי, או שמא היא מקום מושבו הארעי, בלבד. מבחן עיקרי לקביעת היותו של אדם תושב ישראל הוא מקומו של מרכז החיים שלו. על פי פקודת מס הכנסה תושב הוא מי שמרכז חייו בישראל. עוד נקבע בפקודה, כי לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, כמפורט בפקודה.
בדמי הביטוח הלאומי יש פרוגרסיביות מסוימת: על חלק השכר שמתחת למחצית השכר הממוצע חלים דמי ביטוח נמוכים יותר. עובד שמועסק בשני מקומות עבודה עלול להיזקק לפיכך לתיאום דמי ביטוח-לאומי, כאשר הכנסתו בכל אחד מהמקומות נמוכה ממחצית השכר הממוצע, כאשר הכנסתו הכוללת עולה על השכר המרבי לחישוב דמי ביטוח-לאומי, ובמקרים חריגים נוספים. למעביד נתונה סמכות לבצע תיאום זה.
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה , עוסק בעיקרו בהרחבת מסגרת הטבות המס הניתנות מכוח סעיף 9א לפקודה, בעת משיכת כספים באפיק החיסכון לקצבה. מטרת התיקון הינה להתמודד עם השינויים שחלו הן במציאות הפנסיונית, והן בשינויים שחלו בשנים האחרונות בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) . תיקונים 3 ו-5 לחוק זה, קבעו כי הפקדות התגמולים לקופות גמל החל משנת 2008 ואילך, הינן הפקדות למטרת קצבה בלבד. תיקון 190 מתאים את הוראות המיסוי החלות על קצבאות למדיניות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, כפי שבאה לידי ביטוח בחוק הפיקוח על קופות גמל.
תיקון 3 נכנס לתוקף בתאריך 1.1.2008 ומטרתו העיקרית היא לבטל את החיסכון ההוני ולהפנות את כל ההפקדות למסלול קצבתי בלבד. במסגרת תיקון 3, בוטלה האופציה שבגיל פרישה המבוטח יחליט על אופן קבלת כספי החיסכון, בצורה הונית או בצורת קצבה. עם סגירת אופציית משיכת הכספים בצורה הונית, מכוון האוצר את כל העובדים לקבל קצבה חודשית בהגיעם לגיל פרישה.
תיקון 5 הינו הוראת שעה שפורסמה ב-18/11/10,לפי רשאי עמית לבקש החזר של היתרה הצבורה בקופת גמל לא משלמת לקצבה שנצברה לאחר 1/1/2008, וזאת עד ליום 31 בדצמבר 2011.
תנאי הפוליסה מגדירים את החובות והזכויות של הצדדים לחוזה הביטוח. בתנאי הפוליסה מגדירים גם הפרמיה שתשולם ע"י המבוטח, הטיפול בתביעות, אופן ביטול הביטוח, סייגים לחבות המבטח ועוד.
תנאי פרישה הינם זכויות אשר ניתנות לעובד עם תום העסקתו במקום העבודה. על פי רוב, תנאי הפרישה כוללים זכויות כגון, פיצויי פיטורין מוגדלים, תמריצי פרישה, מענק הסתגלות, זכות לפנסיה מוקדמת, ועוד. לעיתים, המעסיק מעוניין להביא לפרישתם המוקדמת של עובדים, צורך התייעלות, צמצום מצבת כוח האדם, ריענון שורות וכד. במקרים אלה המעסיק מאפשר פרישה בתנאים משופרים.
זכויות כספיות הנכללות בתנאי העבודה, אך אינן באות לידי ביטוי בתשלומים השוטפים הניתנים לעובד.
זכויות אלה כוללות את הזכות לחופשה ודמי מחלה, הביטוח הפנסיוני, נופש שנתי, ארוחות, ביגוד ועוד.
פרק זמן העובר מרגע שהצטרפת לקרן פנסיה, או תוכנית ביטוח, ועד שהכיסוי נכנס לתוקף
תקופה שמתחילה במועד קרות מקרה הביטוח ובסיומה זכאי המבוטח לקבל את הפיצוי על פי הפוליסה
מסמך המפרט את זכויות העמיתים הפעילים וגם של הפנסיונרים בקרן הפנסיה. הזכויות והחובות הרשומים במסמך ניתנים לשינויי בצורה חד צדדית ע"י הנהלת הקרן, ללא שיתוף או הסכמת העמיתים החברים בו. מסמך זה מחייב אישור משרד האוצר.
תקנון שהוחל על הקרנות הותיקות שמונה להם מנהל מיוחד
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.
תקנות קרן הפנסיה מגדירות את הזכויותיו והחובותיו של החבר בקרן. התקנות נקבעות על-ידי הנהלת הקרן, ובסמכותה לשנותן.
תקרת ההכנסה השנתית החייבת של יחיד שמקורה בעבודה לפני חישוב הניכויים בעדה ניתנות הטבות במס על הפקדה עבור קופת גמל לקצבה.
תקרת סכומי פיצויי הפיטורים הפטורים ממס בעבור כל שנת עבודה. תקרת הסכום הפטור ממס עבור כל שנת עבודה היא המשכורת האחרונה של העובד הקובעת לפיצויים או תקרת הפטור ממס על כספי פיצויים כפי שנקבעה על ידי רשות המסים - הנמוכה מביניהן.
תקרת סכומי פיצויי הפיטורים הפטורים ממס בעבור כל שנת עבודה. תקרת הסכום הפטור ממס עבור כל שנת עבודה היא המשכורת האחרונה של העובד הקובעת לפיצויים או תקרת הפטור ממס על כספי פיצויים כפי שנקבעה על ידי רשות המסים - הנמוכה מביניהן.
תקנון שירות המדינה, שבו מרוכזים תנאי העסקתם של העובדים בשירות המדינה.
תשואה, השינוי בערך ההשקעה. השינוי נמדד היחס לנקודות זמן שונות. התשואה תוצג באחוזים, כיוון שהיא מייצגת את הרווח או ההפסד באחוזים, ולא מספר נקי.
סגור חלון
מיסוי שכירים- ספטמבר 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית