אישור

מילות מפתח

מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור ק הצג הכל
קבלת תשובה עקב הגשת בקשה למידע.
קופת גמל לפיצויים ו/או לתגמולים, של עובד שכיר או עצמאי. הכספים המופקדים בקופה זו יוחזרו לעמית כסכום חד פעמי בגיל פרישה או לפני כן, הכל בהתאם לתקנות המשיכה באותו עת.
קופה מרכזית לפיצויים הינה קופה המיועדת לתשלום פיצויי פיטורין לעובדים בתום יחסי עובד-מעסיק. בקופה מרכזית לפיצויים העמית הינו המעסיק. הקופה גובה דמי ניהול מתוך כספי הצבירה, והכספים צוברים התשואה בהתאם למדיניות ההשקעות ותקנון הקופה. הפקדות לקופה המרכזית לפיצויים מוכרות למעסיק כהוצאה מוכרת לצרכי מס. בעקבות תיקון 3 לא ניתן לפתוח חשבונות חדשים עבור קופה מרכזית לפיצויים. מעסיק שהפקיד בדצמבר 2007 עבור עובדיו, רשאי להמשיך להפקיד עד דצמבר 2010. החל מינואר 2011 לא ניתן להפקיד יותר בקופה מרכזית לפיצויים. אולם הקופות ממשיכות לשלם פיצויים לעובדים הזכאים, דהיינו, עובדים שעבדו אצל המעסיק לפני דצמבר 2007.
קופת ביטוח הינה קופת חיסכון וביטוח לטווח הארוך ומנוהלת ע"י חברת ביטוח
קופת גמל היא תוכנית חיסכון לטווח ארוך או בינוני, שנועדה לצבירת כספים שניתן יהיה למשוך בזמן עתידי.
קופת גמל בה המעביד מפקיד כספים להבטחת זכויות עובדו לפיצויי פיטורים. הכספים בקופה רשומים על שם העובד.
קופת גמל לא משלמת לקצבה - היא קופת גמל למטרת צבירה, ואינה יכולה לשלם לעמית כספים בסכום הוני, אלא באמצעות העברתם לקופה משלמת לקצבה. קופות גמל לא משלמות לקצבה הן : קופת גמל לתגמולים, פוליסות הוניות או פוליסת קצבה עם נספח הון. בעקבות תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) בוטלה החלוקה בין מסלול הוני ומסלול קצבה. החל מתאריך זה כספים שיופקדו לקופות הגמל  ישולמו בדרך של קצבה, ע"י העברת הצבירה לקופה משלמת לקצבה. אם לעמית ישנה קצבה מזערית כמוגדר בחוק, תתאפשר משיכה הונית בשיטת ההיוון.
קופת גמל למטרה אחרת הינה קופה שנועדה למעסיק לצבור כספים לטובת תשלום דמי חופשה, דמי חגים והבראה וכד. הפקדות בקופות אילו מעוגנות בהסכמי עבודה קיבוציים. קופות אילו נסגרו להפקדות חדשות.
קופת גמל לצבירת פיצויים בלבד.
קופת גמל לקצבה - הינה קופת גמל שהכספים המופקדים בה נועדו לקבלת קצבה, כלומר ניתן למשוך ממנה את החיסכון שהצטבר בצורת קצבה בלבד. העמית יקבל תשלומים חודשיים, החל ממועד שבו הוא נעשה זכאי לתשלומים אלה ובהתאם לקתנון הקופה.
קופת גמל לתגמולים למבוטחים שכירים – זוהי קופת גמל בה המעסיק והעובד מפקידים הפקדות חודשיות, באחוזים קבועים , בהתאם לשכר העובד. ההפקדות לקופ"ג מוכרות למעסיק כהוצאה והעובד מקבל זיכוי ממס בגין הפקדותיו, בהתאם לתקרות שנקבעו.
קנס המוטל על המבוטח בעת משיכה מוקדמת של הכספים הצבורים בפוליסה. קנס זה מקטין את סכום המשיכה והוא מחושב עפ"י טבלה מוגדרת מראש ומצורפת לתנאי הפוליסה.
חוק הגנת השכר מתיר למעביד לנכות משכרו של העובד קנס משמעת שהוטל על העובד, בתנאי שקנס זה הוטל על העובד בהתאם להסכם קיבוצי או על-פי חיקוק.
קצבה המוכרת הינה קצבה שנוצרה מכספים שהופקדו בקופ"ג לקצבה (שאיננה קרן פנסיה ותיקה) ושולם עליהם מס בעת ההפקדה, בעבור עמית שכיר, או עמית עצמאי שלא היה זכאי להטבות מס (ניכוי / זיכוי) בעת הפקדתם. הקצבה המוכרת נולדה בשנת 2000, בעקבות הוספת הסעיף 3(ה3), שקבע תקרה להפקדת תגמולי מעביד, במטרה למנוע כפל מס.
קצבה מזכה – הינה סך כל הקצבאות שמקבל יחיד, מכל מקור שהוא. לקצבה המזכה יש תקרה שמשתנה מדי שנה. הקצבה המזכה חייבת במס אולם מי שהגיע לגיל פרישה המוגדר בחוק יקבל פטורים שונים. הפטור יכול להגיע עד לכדי 67% , בשנת 2025.
סכום קצבה מזערי אשר מעליו ניתן לבצע היוון של הקצבה .
קצבת זקנה הינה הכנסה חודשית, לה זכאים כל תושבי מדינת ישראל, אשר הגיעו לגיל פרישה ועומדים בקריטריונים מסוימים. הקצבה משולמת על בסיס חודשי קבוע על ידי המוסד לביטוח לאומי. בכדי ליהנות מקצבת זקנה נדרש האזרח לעמוד בתנאים הבאים: 1. להגיע לגיל פרישה – 67 גבר, 62 אישה 2. ההכנסות מעבודה אינן עולות על תקרה מוגדרת בחוק. 3. האזרח שילם דמי ביטוח לאומי כחוק עד ההגעה לגיל פרישה. 4. השלים תקופת אכשרה של 60 חודשים לפחות, 5 שנים רצופות מתוך 10 השנים האחרונות או 12 שנות עבודה לא רצופות. ניתן לקבל קצבת זקנה חלקית עד הגיע לגיל הפרישה המוגדר בחוק. תוספות מיוחדות שניתן לקבל במסגרת קצבת הזקנה : 1. תוספת תלויים 2. תוספת בן- זוג 3. תוספת ילד 4. תוספת ותק 5. תוספת דחיית קצבה
קצבה השווה ל - 5% מהשכר הממוצע במשק או נמוכה ממנה. . כאשר הקצבה שעומדת לזכות העמית נמוכה מהקצבה המינימלית, העמית יכול לקבל את הכסף בסכום חד פעמי לאחר היוון.
קצבת נכות כללית היא קצבה חודשית המשולמת למי שעקב נכות גופנית, שכלית או נפשית נפגע או צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות וכן לעקרת בית שכושרה לתפקד במשק בית נפגע ב-50% לפחות
קצבת שאירים היא קצבה חודשית המשולמת לשאירים של נפטר/ת ושיעורה נקבע על פי גיל האלמן/ה ומספר הילדים (אם ישנם). קצבת שאירים נועדה להבטיח אמצעי קיום לשאירים - אלמן, אלמנה ויתומים הקצבה משולמת כאשר לנפטר/ת ישנם שאירים ומתקיימים שלושת התנאים : 1. הנפטר היה תושב ישראל 2. הנפטר השלים תקופת אכשרה 3. דמי הביטוח שולמו כחוק. 4 נפטר שהיה מבוטח מעל 10 שנים לפני הפטירה, יזכה את שאיריו בתוספת וותק. 5 במקרים מסויימים שבהם אין זכאות לקצבה, ניתן מענק חד פעמי.
קרן השתלמות היא קופת חיסכון שמטרתה הבסיסית הייתה לשמש את העובדים למימון השתלמויות כגון, כנסים מקצועיים, לימודי המשך וכד. במקור היא נועדה לעובדים שכירים אולם במשך השנים נפתחה גם לטובת העצמאים וחברי קיבוצים ומושבים שיתופים. כיום, משמשת קרן ההשתלמות כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני, פטור ממס. ההפקדה לקרן השתלמות פטורה ממס בגבולות מוגדרים וקבועים, דהיינו, הפקדת עובד מקסימלית 2.5% מהשכר והפקדת המעסיק המקבילה לא יותר מ- 7.5% מהשכר, וזאת עד לתקרת שכר חודשית של 15,712 ₪. הפקדות מעבר לתקרות אלה יחוייבו במס בעת ההפקדה ומס ריווחי הון בעת המשיכה. ניתן למשוך חלק מהכספים הצבורים בקרן ההשתלמות לאחר 3 שנות וותק ואת הסכום המלא ניתן למשיכה לאחר 6 שנים. קרן ההשתלמות גובה מהעמית דמי ניהול והכספים מושקעים בשוק ההון ונושאים תשואות בהתאם לתנודות השוק.
קרן פנסיה המגדירה מראש את זכויות העמית לפנסיית זקנה, נכות ושאירים, במונחים של אחוזים מהשכר השוטף צמוד מדד או מהשכר האחרון או מהשכר שיחושב על פי כל שיטת חישוב מוגדרת מראש. זכויות העמיתים מובטחים ללא קשר לנכסים הצבורים של הקרן.
קרן פנסיה הינו גוף מוסדי הגובה כספים מהעובדים השכירים והעצמאים על מנת לשלם להם תשלום חודשי לכל ימי חייו עם הפרישה מעבודה, או בעת נכות של העמית או במקרה פטירה. קרנות הפנסיה גובות דמי ניהול מההפקדה השוטפת וכן דמי ניהול מהצבירה. קרנות הפנסיה משקיעים 30% מכספי החיסכון באג"ח ממשלתי המונפק במיוחד לקרנות פנסיה ואת יתרת הכספים הקרנות משקיעות בשוק ההון
קרנות הפנסיה הוותיקות היו בעבר קרנות פנסיה של ההסתדרות הכללית, הגדולות שבהן - מבטחים, מקפת, מיטבית, קרנות מפעליות, כגון הדסה, אגד, דן, הסוכנות היהודית ועוד. קרנות אלו, הוגדרו כ"מבטיחות זכויות", ושילמו קצבאות בהתאם לזכויות וותק שצברו העמיתים, בהתאם לשנות עבודתם. כספי הקרנות הושקעו באגרות חוב ייעודיות של משרד האוצר בריבית מסובסדת של הממשלה. עם תחילת הליכי הרפורמה בשוק הפנסיה, החל מ-- 31.3.1995 הקרנות הוותיקות נסגרו להצטרפות עמיתים חדשים. לא ניתן לנייד כספי הקרנות הוותיקות לאפיקים פנסיונים אחרים.
קרן פנסיה ותיקה מאוזנת הינה קרן עם מנגנון איזון אקטוארי שמשמעותו היא שישנה התאמה בין הנכסים של הקרן להתחייבויות שלה. כאשר הנכסים של קרנות הפנסיה עולים על ההתחייבויות תגדיל הקרן את הזכויות לעמיתים, את הקצבאות ובמצבים שבהם ההתחייבויות עולות על הנכסים – זכויות העמיתים יוקטנו. הקצבה מתעדכנת בהתאם למדד, בכל פעם שהמדד עולה ב-4.25% לעומת המדד ששימש לעדכון הקודם, או אם עברו שנתיים ממועד העדכון האחרון, לפי הקודם מבין השניים. עדכון הקצבאות האחרון נעשה באוגוסט 2008. הקרן נחסמה לכניסת עמיתים חדשים החל מ-1995
קרן פנסיה חדשה היא מוצר פנסיוני המשלב חיסכון לתקופה שאחרי הפרישה מעבודה עם כיסויים ביטוחיים שנועדו לספק הגנה כלכלית לחוסך ולמשפחתו: 1. קצבת זקנה 2. קצבת שאירים 3. קצבת נכות. קרנות הפנסיה החדשות הוקמו ב - 1.1995 . הקרנות החדשות מחויבת להיות באיזון אקטוארי. מבוטחים בקרן פנסיה חדשה מקבלים קיצבה על פי הסכום שהצטבר לטובתם, על פי מקדם ההמרה. לקרנות הפנסיה החדשות ישנם מסלולי שונים, העמית יכול לבחור את המסלול המתאים לו ביותר בהתאם לגילו ומצבו המשפחתי.
קרן תשואה היא קרן פנסיה המחלקת זכויות פנסיוניות בהתאם לצבירת הכספים שהופקדו בחשבון העמית והתשואה שהשיגה הקרן על הפקדות אילו.
החל מ-01.11.2016 מעסיק הקולט עובד חדש, והעובד לא הודיע לו אצל איזה גוף מבטח הוא מעוניין לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, חייב לבטח את העובד באחת מקרנות ברירת המחדל שזכו במכרז של משרד האוצר. קרנות ברירת המחדל שנבחרו מתחייבות לאפשר לעובד ליהנות מדמי ניהול נמוכים שיישארו קבועים במשך 10 שנים לפחות. מעסיק יכול לבחור באמצעות מכרז מטעם עצמו קרן ברירת מחדל אחרת מאלה שנקבעו ע"י משרד האוצר שבה יבטח כל עובד חדש שלא הודיע לו באיזה גוף פנסיוני הוא רוצה להיות מבוטח. כל עובד רשאי להעביר את הביטוח הפנסיוני שלו אל קרן ברירת המחדל או להעביר את הביטוח ממנה אל קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים אחרים כרצונו.
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית