סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מילות מפתח
מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור מילים שמתחילות באות פ הצג הכל
עובד שלא ניצל את כל ימי החופשה המגיעים לו זכאי במועד סיום יחסי העבודה לסכום כסף השווה לדמי החופשה שהיה מקבל אילו היה מנצל בפועל את ימי החופשה. הזכאות מתייחסת לימי חופשה שנצברו בשלוש השנים המלאות האחרונות שקדמו לסיום עבודתו, בצירוף הימים שנצברו לזכות העובד בשנת העבודה השוטפת.
מונח זה אינו מופיע בחוק דמי מחלה.מקובל להתייחס במונח זה לאפשרות לקבל תמורה כספית בגין ימי מחלה שלא נוצלו בפועל על-ידי העובד.חוק דמי מחלה מתייחס רק לזכותו של עובד, הנעדר עקב מחלה, לקבל דמי מחלה במהלך קיום יחסי עובד-מעביד.החוק אינו מקנה לעובד זכות לפדות מהמעביד בכסף את ימי המחלה שלא נוצלו.עם זאת, קיימים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה וכן הסדרי עבודה במגזר הציבורי, שבהם קבועה הזכות לפדיון ימי מחלה בתנאים מסוימים.
משיכת כספים מתוך הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח. עם תשלום הכספים, הפוליסה מתבטלת. סכום הפדיון המשולם למבוטח אינו זהה לסך הכספים שהמבוטח הפקיד במהלך תקופת הביטוח, כי חלק מהכספים שולמו לטובת כיסוי הריסק שבפוליסה
משיכת כספים שהופקדו בקופת גמל, בהתאם לתנאי המשיכה המוגדרים בחוק. בקופת הגמל אין רכיב של סיכון, (ריסק), לכן הסכום המוחזר לעמית מהווה סך ההפקדות בקופה בתוספת רווחים.
משיכת כספים שהופקדו בקופת גמל, בהתאם לתנאי המשיכה המוגדרים בחוק. בקופת הגמל אין רכיב של סיכון, (ריסק), לכן הסכום המוחזר לעמית מהווה סך ההפקדות בקופה בתוספת רווחים.
פוליסה שתשלומי הפרמיה אליה הופסקו והכספים שנצברו בה לא נמשכו
פוליסות משתתפות ברווחים הינן פוליסות ביטוח חיים שהחל בהנפקתן משנת 1991 וכספי החיסכון שבהן מושקעים בשוק ההון, בשונה מהפוליסות הקודמות שנהנות מתשואה מובטחת, בזכות אגרות החוב היועדות , הצמודות למדד ובריבית קבועה.
פוליסת ביטוח הינו חוזה שנערך בין חברת הביטוח לבין מבוטח ומגדיר את גבולות האחראיות של המבטח כלפי המבוטח, כנגד פרמיות שמשלם המבוטח באופן שוטף.
פוליסת פרט הינה חוזה שנערך בין חברת הביטוח למבוטח יחיד ומגדיר את גבולות האחריות של החברה מול המבוטח הבודד, כנגד פרמיות המשולמות באופן שוטף.
כמעט כל התשלומים שניתנים לעובד ממעבידו חייבים במס הכנסה, ועליהם יש להוסיף את ערכן של הטבות בשווה כסף שניתנו לעובד, בהתאם לכללים לקביעת ערכן של הטבות אלה.תשלומים אחדים פטורים ממס עד תקרה, וחייבים בחלקם שעולה על התקרה.
פיצויי פיטורים הם פיצויים המשולמים לעובד בעת הפסקת עבודתו אצל המעסיק, כפיצוי על אובדן מקור פרנסתו. מי שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורים. מי שעבד כעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות - אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורים. "עונה" לעניין זה – 3 חדשים רצופים בשנה שבהם עבד העובד לפחות 60 ימים.
ככלל חוק פיצויי פיטורים קובע, כי עובד שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד, או עובד עונתי שעבד שתי עונות רצופות (עונה היא שלושה חודשים רצופים שבהם עבד העובד לפחות 60 יום), זכאי לקבל פיצויי פיטורים אם פוטר או התפטר בנסיבות המזכות בפיצויים בהתאם לחוק, למעט בנסיבות חריגות (למשל כאשר בית הדין קובע כי ניתן לשלולם). החוק קובע נסיבות נוספות בהן תקום זכאות לפיצויי פיטורים, למשל לשארי עובד שנפטר או בתום חוזה לתקופה קצובה.
פנסיה היא קצבה חודשית המשולמת ע"י קרנות פנסיה או חברות ביטוח, לעמיתים שכירים או עצמאים. סוגי הפנסיה הנפוצים: 1. פנסיית זקנה 2. פנסיית נכות 3. פנסיית שאירים
מעבר למצב של פנסיונר לפני המועד הקבוע לכך בהסכם העבודה, כלומר לפני הגעת העובד לגיל פרישה. בעקבות פרישה מוקדמת מקבל העובד פנסיה מוקדמת. פרישה מוקדמת נוצרת בשני מצבים: ביוזמת העובד, המתקשה להמשיך בעבודתו בגיל מתקדם. הפנסיה המוקדמת משולמת לפורש על-ידי קרן הפנסיה שבה הוא חבר. הגיל המינימלי ליציאה לפנסיה מוקדמת קבוע בתקנון של קרן הפנסיה, המכילות גם טבלאות לחישוב שיעור הפנסיה המופחת הניתן בנסיבות אלה. ביוזמת המעביד, הרואה בכך דרך להקטנת מצבת העובדים, כתחליף לפיטורי צמצום. הפנסיה המוקדמת משולמת לפורש על-ידי מעבידו לשעבר עד הגיעו לגיל פרישה.
פנסיה מקיפה הינו מסלול פנסיוני המיועד לשכירים ולעצמאים. הפנסיה המקיפה נותנת הגנה כלכלית לגיל פרישה, בצורת פנסיית זקנה לאורך כל חיי המבוטח, הגנה ביטוחית למקרה של אובדן כושר עבודה, בצורה של פנסיית נכות למבוטח עצמו, והגנה ביטוחים למקרה מוות, בצורת פנסיית שאירים לשאירי המבוטח.
פנסיה צוברת הינה תוכנית בה חישוב הפנסיה מבוסס על צבירת זכויות של המבוטח בקרן הפנסיה, בהתאם לכספים אשר הופקדו במהלך תקופת חברותו, ובהתאם למינו וגילו של המבוטח. שיטת חישוב הזכויות בפנסיה צוברת מתבססת על העיקרון שככל שנצברו לעובד יותר כספים באפיק הביטוח שבו בחר (קרן פנסיה חדשה, ביטוח מנהלים), כך קצבתו העתידית תהיה יותר גבוהה.
פנסיה תקציבית היא פנסיה המשולמת מתקציב השוטף של המעסיק. בפנסיה תקציבית ההפרשות להבטחת הפנסיה נעשות רק בידי המעביד, ולא בידי העובד. בפועל, יכול המעביד שלא להפריש לקרן, אלא להתחייב כי ישלם את הפנסיה על חשבונו, ובכך להפוך בעצם לגורם המבטח. מנגנון פנסיוני מסוג זה נהוג בישראל בקרב עובדי המדינה וגופים ציבוריים נוספים. בחודש במרץ 1999, נחתם הסכם קיבוצי, למעבר מפנסיה תקציבית צוברת בשירות הציבורי ובשנת 2001 נפסקה הקליטה למסלול פנסיה תקציבית בשירות המדינה. גופים כמו חברת החשמל ומקורות, ממשיכים ליהנות מהטבות פנסיוניות מרחיקות לכת הדומות, אם לא זהות למנגנון התקציבי.
אדם שהגיע לגיל פרישה, 67 גבר 62 אישה, והתחיל לקבל פנסיה מקופת פנסיה כלשהי או מהמעסיק
פנסיית יסוד הינה פנסיה זקנה בלבד ואינה נותנת כיסויים ביטוחים כגון פנסיית שאירים או נכות. לא ניתן להצטרף לפנסיה זו החל מ- 31.12.1994.
פנסיית נכות הינה המשולמת לעובד שהכנסות נפגעה כתוצאה ממחלה או תאונה. גובה פנסיית הנכות תהיה בהתאם לשיעורי הנכות שנקבעו למבוטח. פנסיית הנכות מהווה חלק מפנסיה מקיפה. במקרה שהנכות נגרמה כתוצאה מתאונת עבודה, פנסיית הנכות תשולם ע"י ביטוח לאומי ולא ע"י קרן הפנסיה
פנסיית זקנה הינה קצבה חודשית המשולמת לזכאים בהגיעם לגיל פרישה. הקצבה משולמת כל ימי חייו של העמית. סכום הקצבה נגזר מסך ההפקדות לקרן במהלך שנות החברות. סך הצבירה מחולק במקדם קצבה, ממקדם שנקבע מראש במקרים מסויימים או נקבע ביום היציאה לגמלאות. בקרנות פנסיה ותיקות, סכום הקצבה אינו יכול לעלות על 70% השכר האחרון והשכר נקבע בשיטת הממוצעים או שיטת 3 השנים האחרונות, כל קרן פנסיה עם התקנון שלה.
פנסיה מקיפה לכל עובד לפי צו ההרחבה, לכל עובד במדינת ישראל זכאות להסדר פסיוני מקיף, דהיינו, פנסיית זקנה, למקרי אובדן כושר עבודה ומוות.
פנסיית שאירים היא קצבה חודשית המשולמת לבני משפחתו של המבוטח או הגמלאי שנפטרו והיו תלויים בהם לפרנסתם - בן/בת זוג, ילדים עד גיל 21 והורים נתמכים.
פסק דין הוא טקסט בו כתובה הכרעתו של השופט בסוגיה שהובאה למשפט לפניו. את פסק הדין ניתן לתת בקצרה וללא נימוקים, או כמסמך מפורט, המכיל את טענות הצדדים ואת שיקוליו של השופט בהגיעו להכרעתו.
אוסף חוקים המסדיר את גביית מס הכנסה. חוק הונהג בארץ ישראל בשנת 1941. בשנת 1961 נקבע "נוסח חדש" לפקודת מס הכנסה, ומאז ועד שנת 2008 תוקנה הפקודה 165 פעמים.
פקיד השומה הינו מי שהוסמך על ידי רשויות המס לקבוע את הסכום אותו ישלם הנישום.
נתון המציין את שיעור הגידול בשכרו של העובד בין שנה אחת לרעותה, במהלך שנות העבודה.
כספי פיצויים ומענקי פרישה החייבים במס, ניתן לפרוס אותם על פני מספר שנים קדימה או אחורה, עד 6 שנים, על מנת להקטין את חבות המס. על כל 4 שנות עבודה, ניתן לקבל שנת פריסה אחת.
פריסת מס פירושה מיסוי פיצויים החייבים במס על פני מספר שנים קדימה מיום הפרישה או אחורה מיום הפרישה. ניתן לפרוס את הפיצויים החייבים ביחס של 1 שנת פריסה עבור 4 שנות עבודה. הפיצויים שבפריסה יצטרפו בכל שנה להכנסות השוטפות של הפורש, והמס שישלם ייקבע לפי המס השולי שיחול בכל שנה.
פרישה היא סיום העבודה, בעיקר עקב גיל או מסיבות אחרות, כגון בריאות. בעקבות הפרישה מקבל העובד פנסיה מקרן פנסיה, מחברת ביטוח או מהמעסיק, או כספים שצבר בתקופת עבודתו, כגון קופות גמל.
פרישה לפנסיה היא יציאה ממעגל העבודה, כתוצאה מהגעה לגיל הפרישה או כתוצאה מסיבות רפואיות שאינן מאפשרות לעובד להמשיך לעבוד. בעקבות הפרישה, מקבל העובד הכנסה חודשית ממקורות שונים כגון: קרן פנסיה, מעסיק, חברת ביטוח וכד. כמו כן, מקבלים הפורשים קצבה מביטוח לאומי, בתנאי שהגיעו לגיל המתאים.
עובדים בישראל זכאים לפרוש פרישה מוקדמת, לפני גיל הפרישה המוגדר בחוק, ולהתחיל לקבל פנסיה מופחתת, בכפוף לזכויות הפנסיה שצברו והוראות הפנסיה בכל הנוגע לקבלת פנסיה מוקדמת.
תשלום בעד תפוקה העולה על הנורמה, שניתן לעובד במסגרת שכר עידוד.
סגור חלון
מיסוי שכירים- ספטמבר 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית