סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מילות מפתח
מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור מילים שמתחילות באות ד הצג הכל
דוח שנתי מרכז למעשה את כל ההכנסות וההוצאות השנתיות ומתוך סכומים אילו נגזר את הסכום החייב בתשלום של מס הכנסה.
דמי אבטלה מהווים אמצעי מחייה המשולמים לעובד מובטל ע"י הביטוח הלאומי, עד אשר יעלה בידו להיקלט במקום עבודה חדש. דמי האבטלה משולמים למי שהיה עובד שכיר בלבד.
כל תושב ישראל מבוטח בביטוח בריאות בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב לשלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי, חוץ מעקרת בית (אבל עקרת בית המקבלת קצבת זקנה או שמשולמת לבן זוגה תוספת לקצבת זקנה חייבת בתשלום). תשלומי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן בהתאם לסיווג כעובד שכיר/עובד עצמאי/מי שאינו עובד כלל.
דמי הביטוח הלאומי הינם תשלומי חובה מכוח חוק הביטוח הלאומי, שחלים על כל תושבי המדינה שמלאו להם 18 שנים, למעט עקרת בית (אשה נשואה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה).כמו כן, ישנם חריגים הפטורים מתשלום דמי ביטוח במקרים המפורטים בחוק, כגון מקבל קצבת נכות שאין לו הכנסה, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח בעד הזמן שמגיעה לו הקצבה או מקבל קצבת נכות שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר, בשיעור של 75% לשנה לפחות, או לצמיתות.הביטוח הלאומי הוא מעין ביטוח חובה שמקורו בחוק, ודמי הביטוח מהווים את מקור המימון העיקרי של הגמלאות הניתנות למבוטחים מכוחו, על ענפי הביטוח השונים.הביטוח הלאומי כולל 13 ענפי ביטוח, ושיעור דמי הביטוח נגזר ממספר הענפים שבהם מבוטח האדם.מספר ענפי הביטוח שבהם מבוטח אדם, תלוי על פי רוב בגיל או בשאלה אם המבוטח הוא עובד או עצמאי או אם הוא אינו עובד ואינו עצמאי..חובת תשלום דמי הביטוח חלה על המבוטח גם כשהוא נעדר מישראל היעדרות זמנית.תשלומי הביטוח הלאומי הינם פרוגרסיביים.קיימות 2 מדרגות הכנסה, לפיהן נקבע שיעור שונה לדמי הביטוח..
תשלומי המעביד והעובד לתכניות ביטוח פנסיוני שונות הנגזרות משכר העובד. כיום, הפרשות מעביד יכולות להגיע עד שיעור של 7.5% משכרו של העובד ואילו של העובד ל - 7% משכרו, על מנת ליהנות מהטבות המס. בקרנות הפנסיה הותיקות קיימת חובה חוקית להגדיל את שיעור דמי הגמולים.
דמי הבראה הם תשלום שעל מעביד לשלם לעובד, מכוח צו הרחבה או מכוח הסכם קיבוצי. תשלום דמי הבראה מתבצע בדרך כלל אחת לשנה, באחד מחודשי הקיץ, (יוני-ספטמבר), אך ניתן לשלמו גם במועד אחר, או בתשלומים אחדים ואפילו כתשלום חודשי. הזכאות לדמי הבראה נוצרת לאחר שצבר העובד וותק של שנה במקום עבודתו. דמי ההבראה הם הכנסת עבודה, ולכן חלים עליהם כל המסים החלים על הכנסת עבודה, מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות. דמי ההבראה הינם רכיב שכר שאינו פנסיוני.
דמי לידה מהווה תשלום של הביטוח הלאומי לאישה עובדת שיצאה לחופשת לידה. דמי הלידה נועדו לפצות את היולדת על אובדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שאין היא עובדת לרגל ההיריון והלידה. החל מ- 1.5.1998 זכאי האב להחליף את בת הזוג בחלק מחופשת הלידה ולקבל דמי לידה.
דמי הניהול הינם תשלום שמורידים באופן קבוע בתי ההשקעות וחברות הביטוח מן החיסכון הפנסיוני. הסכום מממן הוצאות תפעול, שיווק, ניהול השקעות ורווחים של הגוף המנהל. האוצר קבע עלות דמי ניהול מקסימליים, אולם הגופים המוסדיים יכולים להקטינו ע"י מו"מ מול הגוף המנהל.
במסגרת ענף ביטוח נפגעי עבודה של המוסד לביטוח-לאומי, עובד שכתוצאה מפגיעה בעבודה אינו מסוגל לעבוד, זכאי לדמי פגיעה עבור התקופה שבה אינו עובד בשל פגיעתו ולכל היותר עבור 91 יום שלאחר יום הפגיעה.תקופה זו אינה חייבת להיות רצופה.אם גם לאחר תקופה זו העובד אינו מסוגל לעבוד, עליו לתבוע קצבת נכות.
תוספת לפרמיה השוטפת של הפוליסה שנועדה לכסות את ההוצאות הכרוכות בהפקתה.
מידת הפגיעה בתפקודו השוטף של אדם עקב נכות או מחלה קשה. דרגת הנכות נקבעת על-ידי ועדה של המוסד לביטוח לאומי, לשם קביעת זכויות הנכה בענף ביטוח נכות או ביטוח נפגעי עבודה. קביעה זו משמשת גם לקביעת זכותו של הנכה לפטור ממס הכנסה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה. קרן פנסיה קובעת דרגת נכות לשם קביעת פנסיית נכות המגיעה לחבר.
סגור חלון
מיסוי שכירים- ספטמבר 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית