סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מילות מפתח
מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור מילים שמתחילות באות ב הצג הכל
בדיקות רפואיות נערכות ע"י חברות הביטוח / קרנות הפנסיה למבוטחים המבקשים להצטרף לביטוח / פנסיה. הבדיקות הרפואיות חשובות לצורך קבלת החלטה ע"י החברה על קבלתו או אי קבלתו של המבוטח לביטוח, וזאת במטרה לקטין את הסיכון שהחברה לוקחת על עצמה. החברות המבטחות עורכות בדיקות רפואיות מקוצרות או מורחבות, בהתאם למצב הבריאות המוצהר של המבוטח.
עובד רשאי לבחור בסוג הביטוח הפנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) שבו הוא מעוניין. למעסיק אסור לכפות על העובד לבחור במכשיר פנסיוני מסוים. זכות הבחירה נתונה לעובד גם אם נקבע בהסכם או בחוק כי עליו לבחור בסוג מסוים של חיסכון.
עובד רשאי לבחור את הסוכן הפנסיוני שדרכו הוא יצטרף לאחד מהגופים הפנסיוניים. אסור למעסיק לכפות על העובד להשתמש בשירותיו של הסוכן שעמו עובד המעסיק או בשירותיו של כל סוכן אחר. עובד יכול לפנות ישירות לגוף הפנסיוני שאצלו הוא רוצה לנהל את כספי הביטוח הפנסיוני מבלי להיעזר בסוכן חיצוני.
ביטוח בריאות הוא ביטוח המכסה הוצאות הקשורות לטיפול רפואי. ביטוח בריאות פרטי מהווה פתרון לבעיות קבועות ומתמשכות של מערכת הבריאות הציבורית. ביטוח בריאות פרטי מאפשר שליטה מלאה בתהליך הטיפול הרפואי ללא תלות והמתנה לאישורים של ועדות שונות במשרד הבריאות ו/או קופות החולים
ביטוח גמלא שנמכר בעבר על יד חברות הביטוח כפוליסת גמלא. במקור היו 4 סוגי פוליסות גמלא, א', ג', ד' שהיו מבוססות על חיסכון טהור, ללא מרכיב ריסק למקרה מות ואילו פוליסה מסוג גמלא ב', היה בה רכיב של ריסק בנוסף לחיסכון המצטבר שבה. כל הפוליסות מסוג גמלא מאפשרות קבלת קצבה חודשית, על בסיס המקדם הרשום בפוליסה או סכום חד פעמי. הפקדות בפוליסות אילו לאחר לשנת 2008, מופנות לתשלום קצבה בלבד.
ענף ביטוח של המוסד לביטוח-לאומי שנועד להבטיח את זכויות העובד במקרה שמעבידו הגיע לפשיטת רגל או במקרה שניתן צו לפירוק התאגיד שבו הוא עובד.
עובד כזה זכאי לקבל מהמוסד לביטוח-לאומי גמלה בגין חוב בשכר עבודה ופיצויי פיטורים שמעבידו נותר חייב לו.
הגובה המרבי של הגמלה הוא פי עשרה מהשכר הממוצע במשק.
אם קיים חוב של המעביד לקופת גמל שבה מבוטח העובד, זכאית גם קופת-הגמל לתבוע גמלה מהמוסד לביטוח-לאומי, עד למקסימום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק.
עובד שמעבידו חייב לו סכום העולה על הגמלה המשתלמת לו על-ידי המוסד לביטוח-לאומי, יכול לתבוע את ההפרש ישירות ממעבידו באמצעות המפרק.
ביטוח זקנה הוא אחד מענפי הביטוח החשובים ביותר במערכת הביטוח הסוציאלי של המוסד לביטוח לאומי. ביטוח הזקנה נועד להבטיח הכנסה חודשית קבועה לכל אזרח אשר הגיע לגיל פרישה ועמד במספר קריטריונים: 1. אזרח ישראלי שמרכז חייו בישראל 2. היה מבוטח תקופה המוגדרת בחוק 3. שילם דמי ביטוח לאומי.
ביטוח חיים הוא הסכם (חוזה) בין חברת הביטוח לבין המבוטח, אשר במסגרתו חברת הביטוח מקנה הטבה כספית במקרה של פגיעה בגופו של המבוטח ובעיקר במקרה מוות. בתמורה לביטוח משלם המבוטח פרמיה חודשית או חד פעמית. כאשר, חס וחלילה, מתרחש האירוע המכוסה בפוליסת ביטוח חיים, חברת הביטוח משלמת למבוטח או למשפחתו את סכום הביטוח המכוסה בפוליסה.
המוסד לביטוח לאומי הוא המוסד האחראי על מימוש רוב הזכויות החברתיות במדינת ישראל, על פי רוב בדרך של תשלומי העברה. פעילות המוסד לביטוח לאומי מוסדרת בחוק הביטוח הלאומי, שהתקבל בכנסת בנובמבר 1953. כמו כן עוסק המוסד במימושם של חוקים נוספים בתחום הביטחון הסוציאלי, כגון חוק הבטחת הכנסה, ובהסכמים עם ממשלת ישראל, הנוגעים לביטחון סוציאלי.
ביטוח מנהלים מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (67 לגבר, 64 לאישה). בנוסף לכך, החוסך בביטוח מנהלים מבוטח בביטוח חיים (ריסק מוות) ויכול להוסיף גם ביטוח אובדן כושר עבודה. ביטוח מנהלים הוא חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח, הנקרא 'פוליסת ביטוח'. היות שמדובר בחוזה, מרבית התנאים בו קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח.
ביטוח חיים המשלב חסכון עם ביטוח למקרה מוות. בביטוח מעורב נרכש סכום ביטוח קבוע, סכום שיקבל המבוטח בתום תקופת הביטוח או המוטבים הרשומים במקרה מוות לפני תום תקופת הביטוח. בהגיע הפוליסה לתאריך תום תקופת הביטוח, המבוטח יקבל את סכום הביטוח שרכש והפוליסה מתבטלת. במקרה מות לפני תום תקופת הביטוח, יקבלו המוטבים הרשומים את כל סכום הביטוח הרשום בפוליסה, והפוליסה מתבטלת.
ביטוח נכות הוא ענף ביטוח המבטיח פיצוי לאדם נכה. אדם נכה, הוא תושב ישראל מעל גיל 18, שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי, הנובע ממחלה, תאונה או מום מלידה, אין לו כושר להשתכר. .
ענף ביטוח זה של המוסד לביטוח-לאומי חל על כל העובדים בישראל (גם כאלה שאינם תושבים), ללא הגבלת גיל, למעט שוטרים, סוהרים וחיילי צבא-קבע.
גמלאות במסגרת ענף ביטוח זה יינתנו לעובד שארעה לו פגיעה בעבודה, בתנאי שהפגיעה הוכרה כתאונת עבודה או מחלת מקצוע.
ביטוח סיעודי הוא חוזה עם חברת ביטוח, בו החברה מתחייבת להשתת, במימון אשפוז סיעודי או טיפול סייעודי בבית במקרה הצורך. התחייבות זו מצד החברה נמכרת לתקופות קצובות, כגון 36 חודש, 60 חודש או לכל החיים. תמורת התחייבות זו, משלם המבוטח פרמיה חודשית המותאמת לגיל הכניסה לביטוח ולתקופת הכיסוי.
ביטוח עדיף הינה פוליסת ביטוח חיים גמישה, המשלבת בין מרכיב הריסק למרכיב החיסכון. שיווקן של פוליסות אילו הופסק בשנת 2004. הפרמיה בפוליסת עדיך מתאימה את עצמה לשכר וניתנת לשינוי כל פעם שהשכר משתנה או כל פעם שהמבוטח מבקש לשנות את הפרמיה. המבוטח יכול לשלוט ולשנות את סכום הביטוח למקרה מוות וגם את גובה החיסכון ולהתאים אותם לצרכיו האישים.
ביטוח פנסיוני הוא מכלול דרכים שנועדו להבטיח לאדם העובד מענה בשלושה מצבים של פגיעה ביכולתו להתפרנס: 1. זקנה – בעת היציאה לגמלאות 2. נכות – בעת פגיעה בכושר העובדה לפני היציאה לגמלאות 3. מוות – בעת מות המבוטח / העמית יש דאגה לשאיריו להמשיך את החיים בצורה סבירה. הגופים הנותנים כיסוי למצבים אלה הם: קרנות הפנסיה, חברות הביטוח במסגרת ביטוח מנהלים, קופות הגמל. על מנת לעודד את האזרחים לבטח את עצמם בביטוח פנסיוני כלשהו, ניתנות הקלו במס בגים הכספים המופנים למטרה זו.
ביטוח לקבוצת אנשים בעלי קווי יחוד משותפים, המצדיקים עשיית הסכם כולל לקבוצה זו ומתן הנחות בשל כך, על פי הסדרי המפקח על הביטוח בנוגע לאי אפליה בין מבוטחים. קווי יחוד הינם, בין השאר, גבייה מרוכזת והתקשרות במסגרת מאורגנת הנותנת למבטח יתרון של מכירה המונית. דוגמאות: ביטוח משכנתאות, ביטוח עמיתי קופות גמל בנקאיות.
סוג של ביטוח חיים למקרה מוות בלבד. במות המבוטח במהלך תקופת הביטוח ישולם סכום הביטוח למוטבים. אם המבוטח יחיה בתום תקופת הביטוח, המבטח לא ישלם דבר. ה ביטוח מתחדש בדר"כ עד גיל 65 (מידי שנה או מידי תקופה).
ביטוח רפואי הוא ביטוח המכסה הוצאות הקשורות לטיפול רפואי. הביטוח הרפואי מאפשר למבוטח להקטין את הוצאות הכבדות בשעת הצורך. בישראל, קיימות שלוש מסגרות כיסוי בגין הוצאות בריאות, בשלושה רבדים שונים: 1. ביטוח רפואי ממלכתי, המסופק ע"י המדינה במסגרת בל הבריאות. 2. שירותי בריאות נוספים (שב"ן) המוצע ע"י קופות החולים ומספק שירותים נוספים שאינם נכללים בסל הבריאות. 3 פוליסות ביטוח פרטיות, שמוצעות ע"י חברות הביטוח, בנוסף לשב"ן של קופות החולים.
ביטוח שאירים המשולמת ע"י ביטוח לאומי הוא ביטוח המעניק קצבה חודשית לשאירים של נפטר/ת, מדרגה ראשונה כגון אלמן/ה או יתומים עד גיל 21. קצבה זו נועדה להבטיח את יכולת הקיום מבחינה כלכלית. תנאי ראשון להיות מבוטח בביטוח שאירים הוא שצריך להיות אזרח ישראל ומבוטח בביטוח לאומי. כל סיבות המוות מוכרות, למעט מוות כתוצאה ממלחמה או מפשיעה.
הפסקת של הפוליסה בהודעה של המבוטח או של המבטח בהתקיים התנאים להפסקתה
בתי הדין לעבודה הוקמו בשנת 1969 בעקבות חקיקתו של חוק בית הדין לעבודה. לשיפוטו של בית הדין לעבודה יוחדו, בין היתר, תביעות בענייני קופת גמל, קרן פנסיה וכו'; בנוסף לשופטים מקצועיים יושבים בדין בבית הדין לעבודה גם נציגי עובדים ונציגי מעבידים. לבית הדין לעבודה שתי ערכאות: בתי דין אזוריים, שמושבם בערים באר שבע, ירושלים, תל אביב, חיפה ונצרת ובית הדין הארצי, שמושבו בירושלים, אשר מהווה ערכאת ערעור על פסיקת בתי הדין האזוריים לעבודה.
הערכאה השיפוטית המוסמכת לדון בכל התובענות העולות מיחסי עבודה.
הן במשור הפרטי בין עובד למעבידו - והן במישור הקיבוצי - בין עובד ו/או ארגון עובדים, למעביד ו/או ארגון מעבידים.
זאת, לרבות השאלה בדבר עצם קיומם של יחסי עובד-מעביד ובשאלות שעילתן מו"מ לקראת יצירת יחסי עובד-מעביד או לאחר שהסתיימו.
כמו כן, מוסמך בית הדין לדון בעניינים מסוימים על-פי חוק הביטוח הלאומי.
לבית הדין לעבודה שתי ערכאות: בית הדין האזורי לעבודה, וערכאת ערעור, היושבת במקרים מסוימים הנמנים בחוק גם כערכאה ראשונה, והיא בית הדין הארצי לעבודה.
על החלטות בית הדין הארצי לא ניתן לערער, אלא ניתן להגיש בג"צ על החלטותיו.
בג"צ אינו נוטה להתערב בהחלטות בית הדין הארצי, אלא במקרים חריגים בלבד.
בית השקעות הוא עסק העוסק בהשקעות כספי הלקוחות בשוק ההון. בית השקעות עוסק בניהול תיק ניירות ערך, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, חיתום ניירות ערך, ייעוץ ללקוחות.
בית המשפט הוא ערכאה לה נותנת המדינה סמכות שפיטה כללית. סמכות שיפוט בעניין כלשהו תהא נתונה לאחת הערכאות של בתי המשפט, בתי משפט אזרחיים, בתי דין דתיים, בתי דין לעבודה, בתי דין צבאיים.
אדם, חבר, בני אדם או תאגיד המתקשר עם המבטח בחוזה הביטוח ואשר שמו נקוב בפוליסה כבעל הפוליסה.
בעל רשיון הוא מי שקבלת רישיון לעסוק בפיננסיים מטעם משרד האוצר. כדי לקבל את הרישיון עליו לעבור תהליך ארוך של לימודים, בחינות מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך והתמחות כבת שישה חודשים. בסיום התהליך מקבלים רישיון.
סעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה מגדיר "בעל שליטה" כמי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו באחת מאלה: (א) ב- 10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח-ההצבעה; (ב) בזכות להחזיק ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח-ההצבעה או בזכות לרכשם; (ג) בזכות לקבל 10% לפחות מהרווחים; (ד) בזכות למנות מנהל; בסעיפים אחרים בפקודה קיימות הגדרות שונות ל"בעל שליטה".
בקשת מידע הינה פניה לגוף מבטח הכוללת הסבר קצת על המידע המבוקש, לשם מה מבוקש המידע.
סגור חלון
מיסוי שכירים- ספטמבר 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית