אישור

מילות מפתח

מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור ש הצג הכל
בני משפחתו של הנפטר.במשמעות המצומצמת של מושג זה נכללים בן-זוג וילדים עד גיל 21. .לעתים מורחבת המשמעות ונכללים בה גם תלויים אחרים ובהם ידוע בציבור, הורים ואחים.
שוק ההון הוא שוק לניירות ערך ותפקידו לאפשר לחברות ולממשלה לגייס כספים מהציבור, בדרך כלל לטווחים ארוכים. שוק ההון מורכב מבנקים, ברוקרים, חברות ביטוח, קרנות נאמנות, וקופות גמל. הבורסה לנירות ערך תופסת מקום מרכזי בשוק ההון, למרות ששוק ההון הוא רחב היקף וחורג הרבה מעבר לפעילותה של הבורסה.
שיווק פנסיוני מוגדר כמכירת תוכניות פנסיוניות ליחיד כעמית שכיר או עצאמי או כמבוטח באמצעות מוצר פנסיוני שיש למשווק זיקה אליו.
שחרור מתשלום פרמיה עבור פוליסת הביטוח, על נספחיה, מתום תקופת ההמתנה וכל עוד נמשך ברציפות אי הכושר המוחלט.
המשכורת הקובעת נקבעת לפי אחת משלוש השיטות הבאות: שיטת ממוצע היחסים: המשכורת הקובעת היא מכפלה של השכר הממוצע במשק במועד הפרישה בממוצע משוקלל של הבסיס לתשלומי העובד לקרן הפנסיה במשך כל שנות חברותו בה יחסית לשכר הממוצע במשק באותן שנים. שיטת שלוש השנים האחרונות: המשכורת הקובעת היא ממוצע של הבסיס לתשלומי העובד לקרן הפנסיה בשלוש השנים האחרונות לפני פרישתו. על-פי דרגת הפרישה: המשכורת הקובעת היא המשכורת הרגילה שמתאימה לדרגת הפרישה של העובד. בשיטה זו גדול הפיתוי להעלות את העובד בדרגה סמוך לפרישתו. הפנסיה המשולמת לפנסיונר שווה למשכורת הקובעת מוכפלת באחוז הפנסיה, שנקבע בהתאם למספר שנות הצבירה של הזכות לפנסיה ואחוז הצבירה בכל שנה.
שיטה שבה המשכורת הקובעת לחישוב הקצבה, היא ממוצע של הבסיס לתשלומי העובד לקרן הפנסיה בשלוש השנים האחרונות לפני פרישתו
שעבוד הוא מונח משפטי המתאר ייחודם של נכס או קבוצה של נכסים כבטוחה לקיומו של חיוב.
שיעור נכות הוא השיעור שנקבע עקב נכות גופנית, שכלית או נפשית נפגע או צומצם כושרו להשתכר.
שיעור עליית המדד בתקופה מסוימת מחושב כהפרש בין המדד בסוף התקופה ובין המדד בתחילת התקופה, מחולק במדד בתחילת התקופה.
היחס בין מספר הנפטרים לעומת סך האוכלוסיה בתקופה נתונה
עובד המועסק על ידי מעסיק בשכר
שכר מבוטח הוא השכר החודשי המהווה בסיס להפקדת כספים לחסכון הפנסיוני אצל שכירים.
שכר מינימום הוא גבול תחתון הנקבע לשכר עליו רשאים מעביד ועובד להסכים בחוזה עבודה.
השכר הממוצע במשק, או בשמו הרשמי "השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר", הוא אינדיקטור המחושב ומפורסם מדי חודש על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומצביע על מגמות בהתפתחותו של השכר. מדד זה משמש לעדכון חלק מהגמלאות המשולמות ע"י המוסד לביטוח הלאומי. כמו-כן משמש מדד זה לקביעת שכר המינימום ושכר הבכירים בשירות המדינה
השכר הפנסיוני הינו השכר המהווה בסיס להפקדות פנסיוניות, כגון קרן פנסיה או ביטוח מנהלים, וכד. במקביל, השכר הפנסיוני מהווה בסיס לחישוב הקצבה אותה יקבל העובד ביום היציאה לגמלאות.
השכר המחושב בשיטת ממוצעי שכר או בשיטת שלוש שנים לשם קביעת הקצבה לעמית בקרן פנסיה
הזכות להיעדר מהעבודה בשל מצב רפואי המוגדר כ"שמירת הריון" מעוגנת בסעיף 7 לחוק עבודת נשים, תשי"ח-1954 (להלן: "החוק") אשר קובע, כי עובדת זכאית להיעדר מעבודתה במהלך הריונה, אם אישר רופא בכתב, כי מצבה לרגל ההיריון מחייב זאת ובמידה שאישר. עוד קובע החוק כי היעדרות עקב שמירת הריון לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה. הזכאות לגמלה מהביטוח הלאומי, לפי סעיף 59 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, מותנית בתקופת אכשרה ובכך שהיעדרות העובדת הנה על פי אישור רפואי ממומחה למחלות נשים ולידה, למשך 30 ימים רצופים לפחות. אם העובדת נעדרת תקופות נוספות של שמירת היריון, די בהיעדרות של 14 ימים רצופים, בכל תקופה נוספת. בתיקון מס' 39 לחוק עבודת נשים, אשר נכנס לתוקף ביום 6.9.2007, נקבע כי עובדת אשר אינה עונה על התנאים הנ"ל זכאית לתשלום דמי מחלה מאת המעביד בכפוף למספר ימי המחלה הצבורים העומדים לרשותה. החוק אינו קובע כיצד יש להתייחס לתקופת היעדרות זו כאשר העובדת אינה זכאית לכל תשלום (דהיינו לא מטעם הביטוח הלאומי וללא צבירת ימי מחלה) אולם קיימת פסיקה של בתי הדין האזוריים לעבודה לפיה תקופת שמירת הריון תחשב כוותק מלא בחישוב הזכאות לפיצויי פיטורים והבראה.
שנת מס היא השנה אליה מתייחסות ההכנסות וההוצאות. של הנישום. שנת המס מתחילה בחודש ינואר ומסתיימת בחודש דצמבר של אותה שנה
שעות נוספות מוגדרות ב"חוק שעות עבודה ומנוחה" כ"שעות העולות על תחום יום עבודה או שבוע עבודה", כהגדרתם בחוק ובתקנות שנחקקו מכוחו.בחוק נקבע כי גמול בגין עבודה בשעות נוספות הינו לפחות 125% מהשכר הרגיל, בעד השעתיים הנוספות הראשונות ביום ולפחות 150% מהשכר הרגיל בעד השעות הנוספות העולות על שעתיים ביום.כאשר שכרו של העובד משולם לפי כמות תוצרת – בעד כל יחידה שנעשתה בשתי השעות הנוספות הראשונות שבאותו יום יקבל העובד לפחות 125% מהשכר המשתלם עבור יחידה שנעשתה בשעות העבודה הרגילות, ו – 150% בעד יחידה שנעשתה בשעות הנוספות שלמעלה משתיים.
חוק שעות עבודה ומנוחה קובע את אורך יום העבודה.כאשר במקום העבודה נהוג יום עבודה קצר מזה שנקבע בחוק, שעות העבודה הנמצאות מעבר ליום העבודה שנקבע בהסכם אך בגבולות יום העבודה שנקבע בחוק הן "שעות עודפות".על שעות אלה לא חלים הכללים לתשלום גמול שעות נוספות המופיעים בחוק, והתשלום בגינן הוא בהתאם להסכם העבודה.
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית