אישור

מילות מפתח

מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור ר הצג הכל
רווח הון הוא הסכום שבו עולה התמורה המתקבלת ממכירת הנכס על הסכומים שהוצאו לשם רכישתו, החזקתו, השבחתו ומכירתו של הנכס ובניכוי הפחת בגינו (יתרת המחיר המקורי)
רווח ריאלי הינו הרווח או התשואה שנתקבל לאחר ניכוי ההשפעה האינפלציונית. הרווח הריאלי מודד את הרווח שנתקבל מעבר לעליית המדד.
ריבית המתווספת לתשלום שוטף, כאשר התשלום מועבר באיחור.
ביטוח למקרה מוות בלבד, ללא אלמנט של חסכון. בקרות מקרה הביטוח, ישולם למוטבים כל סכום הביטוח הרשום בפוליסה.
סיכון הוא חשיפה של אדם לפגיעה אפשרית. רמת הסיכון הוא הערכת עוצמת הפגיעה / הנזק.
רציפות זכויות הוא הסכם הקיים בין כל קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר: מבטחים, מקפת, נתיב, קרן ביטוח לפועלי בנין ,קרן ביטוח לפועלים חקלאים, קרן עובדי הדסה קרן אגד וקרן גלעד, הפנסיה תקציבית של המדינה או רשויות המקומיות ועוד. משמעות הרציפות היא כי הקרן האחרונה היא המשלמת את כל הקצבה שצבר העמית בכל שנות עבודתו בגופים השונים ובקרנות השונות, כאשר שאר הקרנות או הגופים משתתפים בתשלום. תיאום בין הקרנות ועבודת הניירת היא באחריות הקרנות.
מנגנון שמאפשר לשמור על רצף ביטוחי בתקופה שבין עבודות. בקרנות פנסיה חדשות הרצף נשמר ללא תשלום פרמיה עד 5 חודשים ובפוליסות ביטוח המבוטח חייב לשלם פרמיה בגין ריסק ואובדן כושר עבודה.
רצף זכויות פיצויים – מאפשר דחיית ההתחשבנות לצורך מס על הפיצויים ומענקי פרישה למועד מאוחר יותר. דחיית התחשבנות המס עשויה להביא להקטנת חבות המס על כספי פיצויים שהצטברו ממעסיקים שונים במהלך שנות העבודה. הזמן העומד לרשות העובד למציאת מעסיק חדש כדי שיעשה רצף פיצויים (רצף מעסיקים) הוא שנה אחת.
דחיית התחשבנות מס על כספי הפיצויים, בעת עזיבת מקום עבודה. התנאים לביצוע רצף פיצויים הם: 1. אי משיכת הפיצויים שבקופה, כולל פיצויים פטורים. 2. מסירת בקשה לרצף פיצויים לפקיד שומה וקבלת אישור על כך. 3. מציאת מעסיק חדש, אשר יסכים להמשיך את הפוליסה הקיימת, תוך שנה מיום העזיבה. עובד שביקש רצף פיצויים והפך לעצמאי, לא יוכל להמשיך את רצף הפיצויים ויאלץ לבצע התחשבנות מס.
ייעוד כספי פיצויים לקצבה, למען הקטנת נטל המס המוטל על החלק החייב של פיצויי הפיטורים המשתלמים לעובד, על ידי יעוד הכספים לקצבה.
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית