אישור

מילות מפתח

מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור מ הצג הכל
מאזן אקטוארי משמש את חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל להציג את התחייבויותיהם לעמיתי הקופה מול ההכנסות מהפרמיות המתקבלות.
מבוטח שהפסיק להעביר כספים לפוליסת הביטוח או לקרן הפנסיה. הכספים הצבורים, יעמדו לרשותו עד מועד משיכתם עפ"י חוק.
מבוטח המשלם דמי גמולים, פרמיות באופן שוטף.
מדד המשקף את השינויים החלים מדי חודש במחירי המוצרים שצורכת משפחה ממוצעת, בהתאם לסל מצרכים ושירותים שנקבע לצורך זה. מדד המחירים לצרכן מחושב מדי חודש על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על-פי מחירי המוצרים במדגם גדול של חנויות. המדד מתפרסם ב-15 בחודש, ומשקף את השינוי במחירים בחודש שהסתיים שבועיים לפני פרסומו. הניכוי מהעובד והפרשת המעביד לפוליסות ביטוח מנהלים מוצמדים מדי חודש לווריאציות של מדד זה. להתייחסות למדד בחודש מסוים שתי וריאציות: המדד בגין חודש זה, כלומר המדד המתפרסם שבועיים לאחר סוף החודש; המדד הידוע, שהוא המדד האחרון שפורסם. המדד מתפרסם ב-15 בחודש, ולכן בהתייחסות למדד הידוע שנעשית לאחר ה-15 בחודש הכוונה למדד בגין החודש הקודם, ובהתייחסות למדד הידוע שנעשית לפני ה-15 בחודש הכוונה למדד בגין החודש שקדם לחודש הקודם.
המדד היסודי - המדד הידוע במועד תחילת הביטוח. מדד זה מודפס בפוליסה ומהווה בסיס לכל החישובים הקשורים, כגון פרמיה חודשית, סכום ביטוח למקרה מוות וכד.
מי שמקבל את תגמולי הביטוח בעת קרות מקרה הביטוח. שמו נקוב בפוליסה ונקבע על ידי בעל הפוליסה.
במקרה שהעובד היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני שהתקבל לעבודה, הוא יהיה זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני כבר מיומו הראשון בעבודה, כלומר לא תחול עליו תקופת המתנה כלשהי לפני שיבוטח על-ידי מעסיקו. לפי צו ההרחבה, ההפרשות יתבצעו רטרואקטיבית רק לאחר השלמת 3 חודשי עבודה אצל המעסיק, או בתום שנת המס (לפי המועד המוקדם מביניהם). במקרה שהעובד לא היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני תחילת עבודתו, הוא יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני רק לאחר שחלפו 6 חודשים מהיום שהתחיל את עבודתו ואינו זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני בעבור 6 חודשי עבודתו הראשונים.
מוצר פנסיוני כהגדרתו בחוק הינו כל אחד מהמוצרים הבאים: קופת גמל לקצבה בין שהיא קופת ביטוח ובין שאינה קופת ביטוח. קופת גמל לתגמולים, קרן השתלמות, ביטוח למקרה מוות ואובדן כושר עבודה.
הודעת המעסיק על שחרור כספים מהקופה.
מנהל הסדרים פנסיוניים הינו גוף המרכז את כל המערך הפנסיוני של ארגון תחת קורת גג אחת. מנהל סדרים פנסיוניים מספק לעובד את הפתרונות הפנסיוניים הטובים והמתאימים ביותר, תנאים טובים יותר, וגם חיסכון כספי. חשוב לציין שמנהל הסדרים פנסיוניים מחויב על פי חוק להעניק חוות דעת אובייקטיבית, מקצועית ונטולת כל אינטרסים - כאשר לנגד עיניו עומדת אך ורק טובת הלקוח.
מס במקור הינו המס שעל המשלם לנכות מהתשלום למוטב ולהעביר לרשויות המס. חבות המס היא של המוטב הזכאי לתשלום, אך החובה לנכות את המס, באופן מלא או חלקי, חלה על המשלם.
מס רווח הון הוא מס המשולם על רווח הון. רווח הון הוא הסכום שבו עולה התמורה המתקבלת ממכירת הנכס על הסכומים שהוצאו לשם רכישתו, החזקתו, השבחתו ומכירתו של הנכס ובניכוי הפחת בגינו, יתרת המחיר המקורי.
מסלול השקעה הוא המסלול שבו הקרן רשאית להשקיע את הכסף, עפ"י מדיניות שנקבעת ע"י ועדת ההשקעות של הגוף המנהל.
המסלקה הפנסיונית מיועדת לרכז את המידע אודות החסכונות הפנסיוניים של יחיד, מכלל הגופים המוסדיים שמטפלים בחסכונותיו, כגון, חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל והשתלמות. מידע זה נמסר לחוסך עצמו או את מי שהחוסך הסמיך לקבל מידע זה.
מענק נוסף המשולם בעת ניתוק יחסי עובד / מעסיק ומטרתו להקל על העובד מבחינה כלכלית בתקופה עד למציאת מעסיק חדש. מענק זה אינו מחויב עפ"י חוק, אך משולם עפ"י הסכם בין העובד למעסיק.
מענק המשולם לעובד עקב פרישה מעבודה, הן כתוצאה מפיטורים או התפטרות. גובה מענק הפרישה הוא עד לסכום השווה למשכורת חודשית אחת לכל שנת עבודה (לפי המשכורת האחרונה) ומוגדרת בסעיף "משכורת אחרונה לפיצויים – סעיף ..." בטופס 161. מענק הפרישה עובר התחשבנות מס ומתחלק לשני חלקים: מענק פטור ומענק חייב.מענק פרישה פטור – פיצויים פטורים עד לסכום השווה למשכורת חודשית אחת לכל שנת עבודה . נכון לשנת 2014, השכר הפטור עומד על 12,360 ₪. פקיד השומה יכול להגיל בתנאים מסוימים את הפטור עד ל- 150% מהמשכורת האחרונה לא יותר מהתקרה.מענק פרישה חייב - יתרת הפיצויים מעבר לסכום הפטור ממס , פיצויים עליהם יש לשלם מס. לגבי חלקי הפיצויים החייבים במס, ישנם אפשרויות להקטין את המס ואף לדחות את מועד תשלום המס באמצעות ייעוד הכספים במלואם או בחלקם לקצבה או באמצעות תכנוני מס נוספים כגון רצף זכויות פיצויים או פריסת מס.
מענק אשר צובר מבוטח בקרנות פנסיה ותיקות לאחר שהשלים את הצבירה המירבית לצורך קבלת הקיצבה החודשית עם פרישתו מהעבודה. המענק מתקבל בסכום חד פעמי לאחר הפרישה מהעבודה.
מעסיק נחשב מי שיש בינו לבין העובד אצלו יחסי עובד - מעסיק, שלפיהם מבצע העובד עבודה בעבור מעסיקו.
הנחות בדבר הסתברויות תמותה, נכות, שער ריבית צפוי על השקעות הקרן - המהוות נדבך חשוב ומרכזי בתחשיבי הקרן ומשמשות בסיס לצפי עתידי להתחיבויות הקרן ומאפשרות תמחור על פי תחזית זו.
יישות ממשלתית האחראית להסדרה ולפיקוח בתחומי שירותים פיננסיים במדינת ישראל ובפרט בשוק ביטוח, הפנסיה, החיסכון וקופות הגמל
מקדם ההמרה הוא מספר שבו תחולק הצבירה של החוסך בגיל הפרישה, כך שהתוצאה תהיה הקצבה החודשית שיקבל. מקדם זה מגלם את הציפיות לתוחלת החיים,
מקדם ההמרה הוא מספר שבו תחולק הצבירה של החוסך בגיל הפרישה, כך שהתוצאה תהיה הקצבה החודשית שיקבל. מקדם זה מגלם את הציפיות לתוחלת החיים,
היחס בין מספר הנפטרים לעומת סך האוכלוסיה בתקופה נתונה
המאורע (מקרה מוות, נכות, וכו'' - לפי העניין) אשר התרחשותו מזכה את המוטב או המבוטח,לפי העניין, בקבלת תגמולי ביטוח.
הרכיבים השונים שמהם מורכב השכר כולל החזרי הוצאות
משווק פנסיוני הוא לרוב סוכן ביטוח או נציג בתי השקעות המנהלים קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה ויש לו זיקה למוצרים שהו משווק.
משיכת כספי קופות גמל עפ"י תקנות, ללא קנסות.
הוצאת כספים מתוך הפוליסה כולם או חלקם. אם מושכים את כל הכספים שבפוליסת פרט, הפוליסה מתבטלת.
השכר בגינו מפקיד המעביד למרכיב התגמולים
המשכורת הקובעת לעניין פנסיה, היא המשכורת המהווה בסיס לחישוב הפרמיות לקרן הפנסיה וגם בסיס לחישוב הקיצבה העתידית שמגיעה לעובד בהגיעו לגיל פרישה. המשכורת הקובעת לחישוב הקצבה בקרנות הפנסיה מחשובת בשתי שיטות: שיטת הממוצעים במהלך כל תקופת העבודה או שיטת 3 שנים אחרונות לפני הפרישה.
משרד האוצר הוא המשרד הממשלתי האחראי על קביעת המדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל, ויסות הפעילות הכלכלית והעסקית במשק, קביעת תקציב המדינה השנתי לפעילות הממשלה וחלוקתו למשרדי הממשלה השונים.
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית