אישור

מילות מפתח

מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור י הצג הכל
בת זוג אשר חיה עם מבוטח בלא שנישאה לו
ידועה בציבור היא בת זוג המקיימת מסגרת משפחתית עם אדם אחר, אך אינם נשואים זה לזה. הגדרת בני זוג כידועים בציבור היא דרך של המדינה להחיל זכויות וחובות שהמדינה מעניקה לזוגות נשואים, על בני זוג אשר אינם מעוניינים או אינם יכולים להינשא על פי חוקי המדינה. מבחינות מסוימות זוכים ידועים בציבור (בני מינים שונים ולעתים גם בני אותו המין) לזכויות דומות לאלה של בני זוג נשואים.
בעל רישיון יועץ פנסיוני רשאי לעסוק בייעוץ פנסיוני כיחיד, כעובד בחברה או שותפות שהיא בעלת רישיון יועץ פנסיוני או כשותף בשותפות שהיא בעלת רישיון כאמור. היועץ הפנסיוני חייב להיות בגיר, אזרח ישראלי או תושב ישראל, לא הורשע העבירה כלשהי, עמד בבחינות מקצועיות, השלים התמחות כנדרש בחוק.
היחס בין הפנסיה הנצברת במהלך שנות העבודה לשכר אותו אנו מרויחים במהלך תקופת העבודה, זה יחס התחלופה בין הפנסיה לשכר.
יחסי עובד-מעביד הינם יחסים חוזיים, שנוצרים מכוח חוזה עבודה.חוזה העבודה יכול להיעשות בכתב, בעל-פה, או יכול להיווצר מכוח התנהגות הצדדים.במקרים מסוימים לא ניתן לקבוע בבירור אם היחסים הינם יחסי עובד-מעביד.השאלה מתעוררת בעיקר לגבי האבחנה בין עובד לבין קבלן עצמאי.קביעת הצדדים לגבי מהות יחסיהם אינה המבחן הבלעדי לקיומם של יחסי עובד-מעביד.בפסיקה נקבעו מבחנים שעל פיהם בוחן בית הדין לעבודה את קיומם או אי-קיומם של יחסי עובד-מעביד.כיום, נוהג בית הדין לבחון את סוגיית קיומם של יחסי עובד-מעביד, בהתאם ל"מבחן המעורב", הכולל את מבחן ההשתלבות, מבחן הקשר האישי, מבחן המרות והפיקוח, אופן תשלום השכר, השימוש בכלים של המעביד וכו`.
ייעוץ פנסיוני הינו הכוונת העובד השכיר והעצמאי לקראת גיל הפרישה. הייעוץ הפנסיוני מתייחס לכל החסכונות והנכסים של הלקוח.
ייפוי כוח הוא הסמכה שמעניק אדם לאדם אחר (כל אדם מן השורה) לפעול בשמו בעניינים שונים, לפי בחירתו. מיופה הכוח הוא היחיד שמחליט מי יבוא במקומו ולא בית המשפט. ייפוי הכוח נעשה מראש, כל עוד האדם מבין את כל היבטי הייפוי כוח. ייפוי כוח לא נעשה בדיעבד, לאחר שהאדם אינו מסוגל יותר להבין את מעשיו.
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית