אישור

מילות מפתח

מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור ה הצג הכל
הזכות לפרטיות מעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו וההכרה בזכות זו מעוגנת גם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. במסגרת יחסי עבודה מתעוררות שאלות רבות הנוגעות להתנגשות בין פרטיותו של עובד לבין רצונותיו של המעסיק והדרך בה בחר לנהל את עסקו ולמקסם את רווחיו. הלכה פסוקה היא, כי בהקשר של מערכת יחסי עבודה, החובה להגן על פרטיות העובד נובעת לא רק מחוקים אלו אלא גם מתניה מכללא בחוזה העבודה ומחובת תום הלב של המעסיק. כמו כן נפסק, כי העובד זכאי למתחם מסוים של פרטיות גם במקום העבודה, וגם כאשר הוא עושה שימוש ברכושו של המעסיק, וזאת כזכות יסוד שלו. עם זאת, הזכות לפרטיות אינה זכות מוחלטת אלא המדובר בזכות יחסית, אשר יש לאזן בינה לבין אינטרס המעסיק המצדיק פגיעה בפרטיות.
בפקודת מס הכנסה, הוצאה שניתן להפחיתה מההכנסה של עסק או של אדם, כך שסכום ההוצאה לא ייכלל בהכנסה החייבת.המשכורת המשולמת לעובד היא הוצאה מותרת בניכוי למעסיק.לעתים נקבעת תקרה לגובהה של ההוצאה המותרת בניכוי.דוגמה: ההוצאה לרכישת כרטיס טיסה לנסיעה עסקית לחו"ל מותרת בניכוי בגבולות מחירו של כרטיס במחלקת עסקים.הוצאה שאינה מותרת בניכוי היא הוצאה עודפת.
בפקודת מס הכנסה, הוצאה שניתן להפחיתה מההכנסה של עסק או של אדם, כך שסכום ההוצאה לא ייכלל בהכנסה החייבת. המשכורת המשולמת לעובד, כמו גם הפרשה בגינו לביטוח פנסיוני, בגבולות שנקבעו ע"י חוקי המס, היא הוצאה מותרת בניכוי למעסיק. הוצאה שאינה מותרת בניכוי היא הוצאה עודפת.
החזר מס לנישום זהו החזר כספי מס הכנסה ע"י שלטונות המס, לאחר התחשבנות הסופית בשנת המס.
מצב רפואי, שלפיו מצבו הבריאותי של המבוטח, או הטיפול בו, חורגים מתנאי הפוליסה ולפיכך אינם מכוסים. ההחרגה כוללת אי-כיסוי להחמרה במצב הבריאות של אותה בעייה רפואית או מקרה שנובע ממנה.
הקלה בגובה המס הניתנת לאוכלוסיה מסוימת או בגין פעולה מסוימת ע"פ קריטריונים קבועים מראש.
הטבות הניתנות ע"י שלטונות מס הכנסה במטרה להקטין את חבת המס של הנישומים.
המרת הכנסות עתידיות לסכום מזומן שווה ערך. היוון קיצבה הינו היוון 25% מהפנסיה הצפויה לפנסיונר, או לשאריו, לתקופה של עד 5 שנים במטרה להעניק לפורש אפשרות לקבל לצרכיו מענק חד פעמי על חשבון הפנסיה. ההיוון הוא בגובה של 25% מהפנסיה הצפויה לתקופה של עד 5 שנים. במשך תקופת ההיוון מקבל העמית פנסיה חודשית מופחתת בשיעור ההמרה. בתום תקופת ההיוון תשלם הקרן לפנסיונר שהיוון את מלוא הפנסיה שהיה זכאי לה על פי התקנות לולא היוון.
ערכה של הטבה בשווה כסף שקיבל העובד ממעבידו, וערכה של הפרשה חייבת במס, כפי שהם נזקפים כחלק מהכנסתו של העובד לשם חישוב מס הכנסה לעובד.
הכנסה חייבת היא הכנסה חייבת במס לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו לקיזוז על-פי החוק. ככל שההוצאות גבוהות יותר, ההכנסה החייבת במס תקטן וכך גם חבות המס.
הכנסה מזכה - ההכנסה השנתית המירבית החייבת במס של יחיד, שמקורה בעבודה, שבעדה ניתנות הטבות במס על הפקדה לקופת גמל.
הכנסה שמקבל אדם כתוצאה מעבודתו, כשכיר או כעצמאי, להבדיל מהכנסה שמקורה בהון, בנכסים (כגון שכר דירה) ועוד. שיעורי מס הכנסה ההתחלתיים החלים על הכנסה מיגיעה אישית נמוכים מאלה החלים על הכנסה חייבת הנובעת ממקורות אחרים.
הכנסה שבהתאם לפקודת מס הכנסה ניתן לה פטור (ממס הכנסה).
הכנסת עבודה מוגדרת בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, כדלקמן: השתכרות או רווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות תשלומים בשל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ-לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך למעט תשלומים כאמור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד, שהועמד לרשותו של העובד; והכל בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף, בין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את שוויו של השימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד, שהועמד כאמור לרשות העובד. במסגרת הגדרה זו נכללים כמעט כל רכיבי השכר. רכיבי שכר שאינם בגדר הכנסת עבודה, ולכן פטורים ממס, הם רכיבים המהווים הוצאה מותרת בניכוי, כגון אש"ל בגבולות התקרה. הגדרה זו משמשת לא רק לקביעת השכר החייב במס הכנסה, אלא גם כבסיס להגדרת השכר החייב בדמי ביטוח-לאומי ודמי ביטוח בריאות, במס מעסיקים ובמס שכר.
אי תשלום של קיצבה במועדה, מאת מבטח, הגוררת בעיקבותיה פיצויי הלת קיצבה בהתאם לחוק הגנת השכר.
הלנת שכר היא מצב שבו העובד אינו מקבל את מלוא שכרו במועד המתחייב על-פי החוק. בישראל עוסק בכך חוק הגנת השכר. הלנת שכר מתרחשת כאשר מעוכב כל שכרו של העובד לחודש מסוים, אך גם כאשר מעוכב רק חלק מהשכר. יחד עם זאת, ההגנה אינה ניתנת לכל רכיבי השכר, אלא רק לאלה הנכללים בשכר המוגן כהגדרתו בחוק הגנת השכר. תשלומי החזר הוצאות, למשל, שלא שולמו במועד, אינם בגדר שכר מולן.
המגזר הציבורי הוא המגזר העוסק במתן השירותים הציבוריים לתושבים. מגזר זה כולל את הפעילות נעשית על ידי המדינה, בתחומים כגון ביטחון, חינוך ורווחה והפעילות הנעשית על ידי הרשויות מקומיות.
המוסד לביטוח לאומי הוא המוסד האחראי על מימוש רוב הזכויות החברתיות במדינת ישראל. על פי רוב בדרך של תשלומי העברה. פעילות המוסד לביטוח לאומי מוסדרת בחוק הביטוח הלאומי, שהתקבל בכנסת בשנת 1953.כמו כן עוסק המוסד במימושם של חוקים נוספים בתחום הביטחון הסוציאלי, כגון חוק בטחת הכנסה, ובהסכמים עם ממשלת ישראל, הנוגעים לביטחון סוציאלי.
האדם העומד בראש האגף של שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. הממונה על שוק ההון נבחר ע"י הממשלה לתקופה קצובה.
הסכם בין מעסיק לעובדים או בין מעסיק לארגון עובדים, אשר סך ההפרשות לביטוח הפנסיוני של העובדים שנקבע בו הוא לפחות 17.5% משכר העובד. מעסיק של עובדים שחל עליהם הסדר מיטיב, חייב להפריש לביטוח הפנסיוני את הסכומים שנועדו לתגמולים ולפיצויים בהתאם לשיעורים שנקבעו בהסדר המיטיב במקרה שהם יותר טובים משיעורי ההפרשות שנקבעו בצו ההרחבה. במקרה שתנאיו של הסדר מיטיב נחותים מתנאי הביטוח הפנסיוני הקבועים בצו ההרחבה, יש לנהוג לגבי אותם תנאים לפי צו ההרחבה.
הסכם קיבוצי הוא הסכם שנערך בין אירגון עובדים לבין מעביד או ארגון מעבידים ועוסק בתנאי עבודתם של העובדים אצל המעבידים החתומים על ההסכם. לאחר שהגיעו להסכמות על סעיפיו, נחתם בידי הצדדים, והופך להיות בעל תוקף המחייב את המעבידים החתומים עליו ואת כל העובדים של אותם מעבידים, גם אם אינם חברים בארגון העובדים. הסכם קיבוצי הוא דרך נפוצה להסדרת יחסי העבודה בישראל. הסדרתם של הסכמים קיבוציים נעשית בהתאם לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957. באמצעות צו הרחבה אפשר להרחיב את תחולתו של הסכם קיבוצי כללי גם על עובדים במקומות עבודה שלא נכללו בו.
הסדר הפנסיה הינו תוכנית פנסיונית שנועדה להבטיח לעובד השכיר את החיסכון החשוב ביותר בחיי, ע"י ו בניית תוכנית פנסיונית אישית המתאימה לו ביותר, כולל ליווי העובד בעת המעבר ממקום עבודה אחד לשני ועד יום הפרישה.
הסכם עבודה אישי הוא מסמך הבנות והסכמות בין מעביד לעובד על תנאי העבודה, השכר, התנאים הנלווים והגבלות מיוחדות. הסכם העבודה האישי מעגן את יחסי עובד ומעביד. במידה שבמקום העבודה קיים הסכם קיבוצי, התנאים שבהסכם האישי אינם גוברים על ההסכם הקיבוצי, גם אם נכתב אחרת בחוזה האישי.
הסכם בין המעביד ובין עובדים מסוימים או כלל העובדים, בעניין תנאי פרישתם מהעבודה.
הסכם הפרישה הוא בדרך כלל חלק מהסכם העבודה, אך כאשר המעביד (או העובד) מעונין בפרישה מוקדמת מצריך הדבר הסכם פרישה נפרד.
הסכם קיבוצי הוא הסכם שנערך בין ארגון עובדים לבין מעביד או ארגון מעבידים, ועוסק בתנאי עבודתם של העובדים אצל המעבידים החתומים על ההסכם.
הסכם בין מעביד או ארגון מעבידים לבין ארגון עובדים שנעשה והוגש לרישום לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, בענייני קבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו, תנאי עבודה, יחסי עבודה, זכויות וחובות של הארגונים בעלי ההסכם, או בחלק מעניינים אלה, למפעל מסויים או למעביד מסויים - בין מעביד או ארגון-מעבידים המייצג את המעביד לבין ארגון העובדים היציג של העובדים שעליהם יחול ההסכם.
בשעת ניתוק יחסי עובד מעביד ועזיבת העבודה אצל המעסיק, הבעלות על הפוליסה על כל הכספים שבה עוברת לידי העובד או לידי מעסיק חדש, אם יש כזה. העברת הבעלות כרוכה בהתחשבנות מס, בהתאם לבחירת העובד לרצף פיצויים או רצף קצבה.
הפסקת העבודה, כלומר סיומם של יחסי עובד-מעביד, נעשית בנסיבות שונות: ביוזמת העובד: התפטרות.
ביוזמת המעביד: פיטורים.
בהסכמה הדדית בין העובד למעביד: פרישה לפנסיה, תום חוזה עבודה לתקופה קצובה.
עקב כוח עליון: כגון מות העובד, מות המעביד, פשיטת רגל של המעביד, פירוק התאגיד המעסיק את העובד.
במקרים רבים זכאי העובד לפיצויי פיטורים עם הפסקת העבודה, ועל הצד היוזם את הפסקת העבודה לתת הודעה מוקדמת על כוונתו זו.
הפקדה לגמל הינו תשלום המועבר לקופת גמל כלשהי ע"י עובד שכיר ומעבידו או ע"י עצמאי, לטובת צבירת פנסיה לגיל פרישה ולמען קבלת הטבות מס.
הפקדה מוטבת הינה הפקדה לקרן השתלמות שלא תעלה על התקרה המוגדרת בחוק. הרווחים הריאליים בגין הפקדה עד התקרה המוגדרת, פטורים ממס רווח הון. הרווחים הריאליים בגין הפקדות מעל תקרה זו ימוסו ב-25%.
תשלומי המעביד והעובד לתכניות ביטוח פנסיוני שונות הנגזרות משכר העובד. כיום, הפרשות מעביד יכולות להגיע עד שיעור של 7.5% משכרו של העובד ואילו של העובד ל - 7% משכרו, על מנת ליהנות מהטבות המס.
תשלומים לתכניות ביטוח פנסיוני שונות הנגזרות משכר העובד או העברת כספי המית העצמאי לתוכניות פנסיוניות שונות
טופס בו המועמד לביטוח בביטוח חיים עונה על שאלות הנוגעות למצבו הרפואי לצורך חיתום רפואי.
שמירה אוטומטית על כוח הקנייה של סכום כסף באמצעות עדכון גובה הסכום בהתאם לשינויים במדד. ההצמדה נועדה לשמור על ערך ריאלי של הסכומים\ כדי שיהיו בעלי אותו כח קניה בתקופות שונות. בקביעת הצמדה למדד יש לציין את מאפייניה הבאים: המדד אליו מבוצעת ההצמדה: מדדים נפוצים לעניין זה הם מדד המחירים לצרכן, שער הדולר והשכר הממוצע במשק, מועד ביצוע ההצמדה: במועד קבוע (מדי חודש, מדי חצי שנה וכדומה), או לאחר הצטברות שינוי מסוים במדד ושיעור ההצמדה: הצמדה מלאה או הצמדה חלקית. הסכומים השונים המופיעים בפקודת מס הכנסה צמודים במלואם למדד המחירים לצרכן, והסכומים המופיעים בחוק הביטוח הלאומי צמודים לשכר הממוצע במשק. סכומי הביטוח השונים בביטוח פנסיוני משתנים, בדר"כ, לפי מדד המחירים לצרכן, המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או לפי מדד אחר, בהסכמת שני הצדדים.
טופס בצורת שאלון שבו המועד לביטוח מוסר למבטחים את תיאור הסיכון שהוא מציע לבטחו. טופסי ההצעה נבדלים זה מזה בשאלות הנשאלות בהם עלפי סוגי הביטוח ומטרת העיקרית היא לתת למבטח אפשרות זיהוי נושא הביטוח, קבלת החלטה אם לקבל את הסיכון, ובאילו תנאים, וקביעת הפרמיה הדרושה. המבוטח חייב למלא את הפרטים בתום לב ויושר ובגילוי כל הפרטים הרלבנטיים שנשאלו, להוציא שאלה גורפת.לכן טופסי ההצעה מסתיימים בהצהרה חתומה בידי המציע שלפיה הוא ערב כי תשובותיו על השאלות שבטופס נכונות ומלאות והוא לא העלים שום עובדה מהותית. המציע מסכים שההצעה תשמש בסיס לחוזה, ואם יתברר כי לא מולאה בתום לב, שמורה למבטח בתנאים מסוימים הזכות לבטל את הפוליסה.
הקפאת זכויות הינה שמירת זכויות פנסיוניות בקרן פנסיה לאחר הפסקת העברת התשלומים לקרן, וזאת כתוצאה מניתוק יחסי עובד מעביד. כל הכספים שהצטברו עד מועד עזיבה, ישמשו לתשלום פנסיה ביום היציאה לגמלאות. בתקופת הביניים עד היציאה לגמלאות העובד אינו מבוטח בקרן זו בפנסיית נכות או שאירים.
השקעות שמבצע גוף מוסדי בכספי העמיתים, בהתאם למדיניות שנקבעת ע"י ועדת ההשקעות.
התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה. תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נוצרה עילת התביעה.
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית