אישור
דף הבית > חשבפדיה > השבת כספי פיצויים למעסיק
חשבפדיה
פנסיה תקציבית 03/08/2017
קרן פנסיה ותיקה 03/08/2017
ביטוח חיים 31/07/2017
אובדן כושר עבודה 30/07/2017
צווי הרחבה לה... 26/07/2017
פנסיית חובה 25/07/2017
הסדר מיטיב 25/07/2017
השבת כספי פיצ... 23/07/2017
זכות העובד בב... 20/07/2017
סיום עבודה 20/07/2017
על פי חוק פיצויי פיטורים (תשכ"ג-1963), עובד שהפסיק את עבודתו וזכאי לקבל פיצויי פיטורין, סכום הפיצויים יהיה משכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים כפול שנות הוותק בעבודה. לדוגמה, עובד שעבד אצל מעסיקו במשך חמש שנים, ומשכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים עמדה על 20,000 ש"ח, יהיה זכאי לפיצויי פיטורין בגובה של 100,000 ש"ח (20,000*5). על פי פקודת מס הכנסה, כספים אלו הם הכנסה החייבת במס. כלומר, כספי הפיצויים שיתקבלו יצטרפו להכנסתו החייבת במס של העובד בשנת המס שבה יתקבלו, אלא אם כן יבצע העובד פעולות כדי להקטין את המס. אחת הדרכים להקטנת המס בגין כספי הפיצויים שקיבל עובד מעבר לתקרה הפטורה, היא 'פריסת מס'. פריסת מס היא בעצם פריסת סכום כספי פיצויים ומענקים חייבים במס שנתקבלו בעת פרישת העובד. הפריסה תתבצע על פני שנים אחדות, כך שהחלק היחסי של כספי הפיצויים ושל המענק יצטרף להכנסות הפורש במשך כמה שנים, והמס שישולם ייקבע לפי גובה ההכנסה והמס השולי שיחול בכל שנה בפועל. פריסת המס כדאית אפוא למי שהכנסותיו נמוכות בשנים שבהן בוצעה הפריסה, כך ששיעור המס השולי באותן השנים נמוך משיעור המס השולי שחל עליו במועד הפרישה.

כאשר עובד מסיים את עבודתו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, המעסיק יכול להגיש בקשה להשבת הכספים ששולמו על ידו לרכיב פיצויים בקרן הפנסיה של העובד. ההחזר יבוצע במקרה שלא חל על הכספים סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. בהתאם להוראות הדין, בכל מקרה של החזר כספים למעסיק, יבוצע ניכוי מס של 40%.

סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי כספי פיצויים שהופקדו בקופת גמל לקצבה אינם ניתנים להחזרה למעסיק אלא אם נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהסכומים ניתנים להחזרה או להעברה.

במקרים שבהם הסכומים שהופקדו עבור העובד מיועדים למטרת קצבה, ולא הוסכם בהסכם קיבוצי או כל הסכם אחר שהסכום ניתן להחזרה, הכספים לא יושבו למעביד גם אם עבודתו של העובד הסתיימה בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין.

כיום, לאור הוראות צו פנסיית חובה שנכנס לתוקפו משנת 2008, סעיף 14 חל אוטומטית על הפקדות המעסיק לפיצויים בשיעורים הנדרשים עפ"י הוראות הצו. כמו כן, הואיל וכספי הפיצויים שמופקדים לקופת הפיצויים מיועדים לקצבה. אי לכך החזר כספי פיצויים למעסיק ייעשה במקרים נדירים.

לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עתיד