אישור
דף הבית > חשבפדיה > צווי הרחבה להפקדות לפנסיה
חשבפדיה
פנסיה תקציבית 03/08/2017
קרן פנסיה ותיקה 03/08/2017
ביטוח חיים 31/07/2017
אובדן כושר עבודה 30/07/2017
צווי הרחבה לה... 26/07/2017
פנסיית חובה 25/07/2017
הסדר מיטיב 25/07/2017
השבת כספי פיצ... 23/07/2017
זכות העובד בב... 20/07/2017
סיום עבודה 20/07/2017
על פי חוק פיצויי פיטורים (תשכ"ג-1963), עובד שהפסיק את עבודתו וזכאי לקבל פיצויי פיטורין, סכום הפיצויים יהיה משכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים כפול שנות הוותק בעבודה. לדוגמה, עובד שעבד אצל מעסיקו במשך חמש שנים, ומשכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים עמדה על 20,000 ש"ח, יהיה זכאי לפיצויי פיטורין בגובה של 100,000 ש"ח (20,000*5). על פי פקודת מס הכנסה, כספים אלו הם הכנסה החייבת במס. כלומר, כספי הפיצויים שיתקבלו יצטרפו להכנסתו החייבת במס של העובד בשנת המס שבה יתקבלו, אלא אם כן יבצע העובד פעולות כדי להקטין את המס. אחת הדרכים להקטנת המס בגין כספי הפיצויים שקיבל עובד מעבר לתקרה הפטורה, היא 'פריסת מס'. פריסת מס היא בעצם פריסת סכום כספי פיצויים ומענקים חייבים במס שנתקבלו בעת פרישת העובד. הפריסה תתבצע על פני שנים אחדות, כך שהחלק היחסי של כספי הפיצויים ושל המענק יצטרף להכנסות הפורש במשך כמה שנים, והמס שישולם ייקבע לפי גובה ההכנסה והמס השולי שיחול בכל שנה בפועל. פריסת המס כדאית אפוא למי שהכנסותיו נמוכות בשנים שבהן בוצעה הפריסה, כך ששיעור המס השולי באותן השנים נמוך משיעור המס השולי שחל עליו במועד הפרישה.

צו הרחבה הוא צו אשר מוצא על ידי שר הכלכלה ומרחיב את תחולתו של הסכם קיבוצי על קבוצות עובדים שאינן כלולות בהסכם. צו ההרחבה יכול להרחיב תכולה מלאה של הסכם קיבוצי או הוראות מסוימות מתוך ההסכם. כמו כן הוא מכיל את סוגי העובדים והמעבידים שעליהם חל הצו.

ההוראות המורחבות מכוח צו הרחבה הופכות לחלק מחוזה העבודה האישי שבין כל עובד למעביד. הוראות הסכם קיבוצי או חוזה עבודה המעניקות תנאים טובים יותר גוברות על הוראות המורחבות מצו ההרחבה. הסמכות להוציא צו הרחבה מאפשרת לשר הכלכלה להקנות את היתרונות שבהסכם קיבוצי כללי גם לקבוצות עובדים לא מאורגנים, שההסכם הקיבוצי אינו חל עליהם.

ב-1.1.2008 פורסם צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק שקבע לראשונה זכאות של כלל העובדים השכירים במשק לפנסיה, המחייבת את המעסיקים להפריש כספי פנסיה לעובדים לפי הפרשות הדרגתיות לגמל ולפיצויים החל מ- 2.5% ועד 15% במשך 5 שנים (עד 2013). הצו הוחל על כלל העובדים במשק למעט העובדים שיש להם הסכם מיטיב לפנסיה - הסכם קיבוצי כללי (ענפי), הסכם קיבוצי מיוחד, הסכם אישי, צו הרחבה או פנסיה תקציבית (ע"י המעסיק או ע"י קופת גמל כשלם).

ב- 2011 פורסם צו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה הקובע מדרגת פנסיה נוספת של 17.5 אחוזי הפרשה בשנת 2014 (מתוכם 6% לפיצויים, 6% תגמולי מעסיק, 5.5% תגמולי עובד).

בשנת 2016 נחתם צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק שהגדיל את שיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוני החל ממשכורת יולי 2016. צו זה חל על כל המעסיקים והעובדים במשק. החל ממשכורת ינואר 2017, שיעור ההפרשות הוא 18.5% מהשכר, מתוכם 6% על חשבון העובד והיתר (12.5%) על חשבון המעסיק (6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים).

 

לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עתיד