אישור
דף הבית > חשבפדיה > סיום עבודה
חשבפדיה
פנסיה תקציבית 03/08/2017
קרן פנסיה ותיקה 03/08/2017
ביטוח חיים 31/07/2017
אובדן כושר עבודה 30/07/2017
צווי הרחבה לה... 26/07/2017
פנסיית חובה 25/07/2017
הסדר מיטיב 25/07/2017
השבת כספי פיצ... 23/07/2017
זכות העובד בב... 20/07/2017
סיום עבודה 20/07/2017
על פי חוק פיצויי פיטורים (תשכ"ג-1963), עובד שהפסיק את עבודתו וזכאי לקבל פיצויי פיטורין, סכום הפיצויים יהיה משכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים כפול שנות הוותק בעבודה. לדוגמה, עובד שעבד אצל מעסיקו במשך חמש שנים, ומשכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים עמדה על 20,000 ש"ח, יהיה זכאי לפיצויי פיטורין בגובה של 100,000 ש"ח (20,000*5). על פי פקודת מס הכנסה, כספים אלו הם הכנסה החייבת במס. כלומר, כספי הפיצויים שיתקבלו יצטרפו להכנסתו החייבת במס של העובד בשנת המס שבה יתקבלו, אלא אם כן יבצע העובד פעולות כדי להקטין את המס. אחת הדרכים להקטנת המס בגין כספי הפיצויים שקיבל עובד מעבר לתקרה הפטורה, היא 'פריסת מס'. פריסת מס היא בעצם פריסת סכום כספי פיצויים ומענקים חייבים במס שנתקבלו בעת פרישת העובד. הפריסה תתבצע על פני שנים אחדות, כך שהחלק היחסי של כספי הפיצויים ושל המענק יצטרף להכנסות הפורש במשך כמה שנים, והמס שישולם ייקבע לפי גובה ההכנסה והמס השולי שיחול בכל שנה בפועל. פריסת המס כדאית אפוא למי שהכנסותיו נמוכות בשנים שבהן בוצעה הפריסה, כך ששיעור המס השולי באותן השנים נמוך משיעור המס השולי שחל עליו במועד הפרישה.

בסיום יחסי עובד מעביד, המעסיק מחויב לערוך טופס 161 בו הוא מודיע לרשות המיסים אודות כספי הפיצויים שנצברו לעובד בקופות. ככל שנדרשת השלמת חוב פיצויים עפ"י החוק יש לכלול את כספים אלו וכן מענקים נוספים כגון: מענק בגין תקופת הסתגלות, פדיון ימי מחלה ועוד.
בנוסף לטופס 161, המעסיק ימסור לידי העובד מכתב שחרור של כספי הפיצויים שבקופות, ככל שהעובד נמצא זכאי עפ"י החוק לכספי הפיצויים שהופקדו לקופות.
כמו כן, העובד יודיע לרשות המיסים על רצונו לפעול בכספי הפיצויים במילוי טופס 161א'. בסיום עבודה עקב הגיעו של העובד לגיל פרישה, יידרש גם טופס 161 ד'.
על העובד להגיע לפקיד שומה עם הטפסים הנ"ל ובתוספת 3 תלושי שכר אחרונים, לצורך התחשבנות על כספי הפיצויים לא יאוחר מ- 3 חודשים מיום סיום עבודתו. פקיד השומה ימציא את האישורים המתאימים לפטור ממס או ניכוי מס במקור או רצפים בהתאם לרצון העובד.
עובד המסיים עבודה, נדרש לקבל סדרה של החלטות חשובות הנוגעות להמשך תכניות הביטוח הפנסיוני שלו.
על מנת לשמור על רצף ביטוחי העובד רשאי לבקש מחברת הביטוח או קרן הפנסיה המשך ביטוח בריסק זמני לתקופה של עד 24 חודשים.
במידה ולעובד כיסויים במסגרת קולקטיב עליו לקבל החלטות אודות המשך הכיסויים כפרט.

לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עתיד