אישור
דף הבית > חשבפדיה > קרן פנסיה ותיקה
חשבפדיה
פנסיה תקציבית 03/08/2017
קרן פנסיה ותיקה 03/08/2017
ביטוח חיים 31/07/2017
אובדן כושר עבודה 30/07/2017
צווי הרחבה לה... 26/07/2017
פנסיית חובה 25/07/2017
הסדר מיטיב 25/07/2017
השבת כספי פיצ... 23/07/2017
זכות העובד בב... 20/07/2017
סיום עבודה 20/07/2017
על פי חוק פיצויי פיטורים (תשכ"ג-1963), עובד שהפסיק את עבודתו וזכאי לקבל פיצויי פיטורין, סכום הפיצויים יהיה משכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים כפול שנות הוותק בעבודה. לדוגמה, עובד שעבד אצל מעסיקו במשך חמש שנים, ומשכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים עמדה על 20,000 ש"ח, יהיה זכאי לפיצויי פיטורין בגובה של 100,000 ש"ח (20,000*5). על פי פקודת מס הכנסה, כספים אלו הם הכנסה החייבת במס. כלומר, כספי הפיצויים שיתקבלו יצטרפו להכנסתו החייבת במס של העובד בשנת המס שבה יתקבלו, אלא אם כן יבצע העובד פעולות כדי להקטין את המס. אחת הדרכים להקטנת המס בגין כספי הפיצויים שקיבל עובד מעבר לתקרה הפטורה, היא 'פריסת מס'. פריסת מס היא בעצם פריסת סכום כספי פיצויים ומענקים חייבים במס שנתקבלו בעת פרישת העובד. הפריסה תתבצע על פני שנים אחדות, כך שהחלק היחסי של כספי הפיצויים ושל המענק יצטרף להכנסות הפורש במשך כמה שנים, והמס שישולם ייקבע לפי גובה ההכנסה והמס השולי שיחול בכל שנה בפועל. פריסת המס כדאית אפוא למי שהכנסותיו נמוכות בשנים שבהן בוצעה הפריסה, כך ששיעור המס השולי באותן השנים נמוך משיעור המס השולי שחל עליו במועד הפרישה.

קרן פנסיה אשר נסגרה להצטרפות מבוטחים חדשים ב-1 בינואר 1995. התשלום לפנסיה מחושב על פי זכויות לגמלה חודשית. במסגרת הסדר שאושר בסוף 2003, קוצצו חלק מזכויות הפנסיה, והונהג תקנון אחיד לכל קרנות הפנסיה הוותיקות הגרעוניות.

שאלות ותשובות ● הוראות המס מעניקות פטור ממס לכל סוג של קצבה ובלבד שהיא אינה משולמת על ידי קרן פנסיה ותיקה● צבירת זכויות פנסיה משני מקורות במקביל● הצטרפות לקרן פנסיה ותיקה למי שהיה מבוטח בפנסיה תקציבית● מהם דמי הניהול בקרנות הפנסיה הוותיקות המאוזנות, אותם רשאית הקרן לגבות?● הפרשת עובד כעמית עצמאי לקרן פנסיה ותיקה● על עמית בקרן פנסיה ותיקה לחשוב פעמיים אם לעבור להסדר פנסיוני אחר● העלאת השכר האחרון לפני פרישה אינה מסייעת לקבלת פנסיה גבוהה יותר● הפקדות לקרן ותיקה בהסדר● תקופת אכשרה בקרן פנסיה ותיקה● הקפאת זכויות בקרן פנסיה ותיקה מאוזנת● הקפאת זכויות בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר שוללת את הזכות לביטוח נכות● היוון קצבה בקרן ותיקה לעמיתה שנפטרה● השלמת פיצויי פיטורים בקרן פנסיה ותיקה● זכאות לקצבת נכות בקרן פנסיה ותיקה● בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר, ניתן להגדיל את המשכורת הקובעת לחישוב הפנסיה● זהירות בירידת השכר המבוטח בקרן פנסיה מבטחים ותיקה● משיכת כספי פיצויים מקרן פנסיה ותיקה, תפגע בזכאות לפנסיה בעתיד● חבות מעסיק להשלמת פיצויי פיטורים לעובד המבוטח בקרן פנסיה ותיקה● האם כדאי להמשיך הפקדות לקרן פנסיה ותיקה, לאחר 35 שנות ותק בקרן?● מתי כדאי להקפיא זכויות בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר ולעבור לקרן פנסיה חדשה?● עובד, שימשוך כספים מקרן פנסיה ותיקה, יאבד את כל תקופת האכשרה שנצברה לזכותו לצורך כיסוי ביטוחי● לקבל קצבה מקרן פנסיה ותיקה ולהמשיך לעבוד● הפקדות לעובד בעל הסדר פנסיוני קודם בקרן פנסיה ותיקה
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עתיד