אישור
דף הבית > חשבפדיה > אובדן כושר עבודה
חשבפדיה
פנסיה תקציבית 03/08/2017
קרן פנסיה ותיקה 03/08/2017
ביטוח חיים 31/07/2017
אובדן כושר עבודה 30/07/2017
צווי הרחבה לה... 26/07/2017
פנסיית חובה 25/07/2017
הסדר מיטיב 25/07/2017
השבת כספי פיצ... 23/07/2017
זכות העובד בב... 20/07/2017
סיום עבודה 20/07/2017
על פי חוק פיצויי פיטורים (תשכ"ג-1963), עובד שהפסיק את עבודתו וזכאי לקבל פיצויי פיטורין, סכום הפיצויים יהיה משכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים כפול שנות הוותק בעבודה. לדוגמה, עובד שעבד אצל מעסיקו במשך חמש שנים, ומשכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים עמדה על 20,000 ש"ח, יהיה זכאי לפיצויי פיטורין בגובה של 100,000 ש"ח (20,000*5). על פי פקודת מס הכנסה, כספים אלו הם הכנסה החייבת במס. כלומר, כספי הפיצויים שיתקבלו יצטרפו להכנסתו החייבת במס של העובד בשנת המס שבה יתקבלו, אלא אם כן יבצע העובד פעולות כדי להקטין את המס. אחת הדרכים להקטנת המס בגין כספי הפיצויים שקיבל עובד מעבר לתקרה הפטורה, היא 'פריסת מס'. פריסת מס היא בעצם פריסת סכום כספי פיצויים ומענקים חייבים במס שנתקבלו בעת פרישת העובד. הפריסה תתבצע על פני שנים אחדות, כך שהחלק היחסי של כספי הפיצויים ושל המענק יצטרף להכנסות הפורש במשך כמה שנים, והמס שישולם ייקבע לפי גובה ההכנסה והמס השולי שיחול בכל שנה בפועל. פריסת המס כדאית אפוא למי שהכנסותיו נמוכות בשנים שבהן בוצעה הפריסה, כך ששיעור המס השולי באותן השנים נמוך משיעור המס השולי שחל עליו במועד הפרישה.

ביטוח אובדן כושר עבודה מאפשר מקור הכנסה חודשי, כתחליף למשכורת, במקרה של פגיעה ממחלה או תאונה בצורה שאינה מאפשרת לעובד להמשיך בעבודתו. הביטוח מעניק הגנה כלכלית כאשר כושר העבודה נפגע ומבטיח למבוטח הכנסה חודשית קבועה מחברת הביטוח. החברה תשלם את הפיצוי הכספי המוסכם במשך כל התקופה בה המבוטח לא יוכל לעבוד או עד תום תקופת הביטוח או עד הגיעו לגיל פרישה, לפי המוקדם מביניהם.
ביטוח אובדן כושר עבודה מעניק פיצוי חודשי למבוטח עד לתקרה של 75% ממשכורתו ונכלל עפ"י חוק כרכיב במסגרת ביטוחי מנהלים. בקרנות הפנסיה המקיפות קיים רכיב של ביטוח נכות מובנה.
ברוב המקרים נכלל גם רכיב של 'שחרור'. המשמעות היא שכאשר העובד אינו משתכר ומנוע מלהפקיד הפקדות שוטפות חברת הביטוח תפקיד עבורו כל עוד הוא נמצא באובדן כושר.
ביטוח אובדן כושר עבודה/נכות מחויב בצו הרחבה לפנסיית חובה ועלותו חלה על המעסיק.

שאלות ותשובות ● טופס 161 במקרה של עובד שסיים לעבוד עקב אובדן כושר עבודה וחברת הביטוח ממשיכה להפריש לו לפנסיה● אופן ביצוע זקיפת שווי בגין תשלומים לקצבה ולאבדן כושר עבודה● דמי ביטוח לאומי על הכנסה בגין אובדן כושר עבודה● זכאות לפטור ממס מקצבת אבדן כושר עבודה לבעלי נכות רפואית מעל 75%● פטור מתשלום דמי ביטוח בגין קצבת אובדן כושר עבודה לנכה בשיעור 75%● ביטוח אובדן כושר עבודה לאחר גיל 65● האם יש כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה במסגרת קרן פנסיה חדשה?● מועד הפסקת הפקדה עבור ביטוח אובדן כושר עבודה● ביטוח אובדן כושר עבודה לעובד המועסק אצל שני מעבידים
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עתיד