אישור
דף הבית > חשבפדיה > רישיון פנסיוני
אנציקלופדיה לגמל ופנסיה מבית "חשבים". בחשבפדיה תמצאו מגוון מונחים בתחום הגמל והפנסיה אשר יעזרו לכם להתמצא בעולם העבודה הדינאמי והסבוך בקלות ובמהירות. בכל מונח, תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים החשובים והרלוונטיים ביותר ב"כל עתיד", מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות בדיני עבודה וכו')

רישיון פנסיוני

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005 מחייב הוצאת רישיון על מנת לעסוק בתחום החיסכון הפנסיוני ובתחום הביטוח.
עיסוק בייעוץ פנסיוני
לא יעסוק אדם בייעוץ פנסיוני, אלא אם כן הוא בעל רישיון יועץ פנסיוני, ובהתאם לתנאי הרישיון.
(ב) יחיד בעל רישיון יועץ פנסיוני רשאי לעסוק בייעוץ פנסיוני כיחיד, כעובד בחברה או בשותפות שהיא בעלת רישיון יועץ פנסיוני או כשותף בשותפות שהיא בעלת רישיון כאמור.

עיסוק בשיווק פנסיוני
3. לא יעסוק אדם בשיווק פנסיוני, אלא אם כן הוא אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3) שלהלן, ובהתאם לתנאים המפורטים בהן:
(1) בעל רישיון סוכן ביטוח, בענף ביטוח פנסיוני כהגדרתו בסעיף 28(א)(3) לחוק הפיקוח על הביטוח, שניתן לו לפי סעיף 25 או 26 לחוק האמור (בחוק זה - סוכן ביטוח פנסיוני) - בהתאם לתנאי הרישיון;
(2) בעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני שניתן לו לפי סעיף 6 (בחוק זה - סוכן שיווק פנסיוני), שהוא עובד של גוף מוסדי כאמור בפסקה (3) - במסגרת עבודתו כאמור ובהתאם לתנאי הרישיון;
(3) גוף מוסדי - בנוגע למוצרים פנסיוניים שיש לו זיקה אליהם לפי פסקאות (1) או (2) להגדרה "זיקה", ובלבד שכל מי שעוסק בשמו בשיווק פנסיוני הוא אחד מהמנויים בפסקאות (1) או (2).

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית