אישור
דף הבית > חשבפדיה > פריסת מס
חשבפדיה
פנסיה תקציבית 03/08/2017
קרן פנסיה ותיקה 03/08/2017
ביטוח חיים 31/07/2017
אובדן כושר עבודה 30/07/2017
צווי הרחבה לה... 26/07/2017
פנסיית חובה 25/07/2017
הסדר מיטיב 25/07/2017
השבת כספי פיצ... 23/07/2017
זכות העובד בב... 20/07/2017
סיום עבודה 20/07/2017
על פי חוק פיצויי פיטורים (תשכ"ג-1963), עובד שהפסיק את עבודתו וזכאי לקבל פיצויי פיטורין, סכום הפיצויים יהיה משכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים כפול שנות הוותק בעבודה. לדוגמה, עובד שעבד אצל מעסיקו במשך חמש שנים, ומשכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים עמדה על 20,000 ש"ח, יהיה זכאי לפיצויי פיטורין בגובה של 100,000 ש"ח (20,000*5). על פי פקודת מס הכנסה, כספים אלו הם הכנסה החייבת במס. כלומר, כספי הפיצויים שיתקבלו יצטרפו להכנסתו החייבת במס של העובד בשנת המס שבה יתקבלו, אלא אם כן יבצע העובד פעולות כדי להקטין את המס. אחת הדרכים להקטנת המס בגין כספי הפיצויים שקיבל עובד מעבר לתקרה הפטורה, היא 'פריסת מס'. פריסת מס היא בעצם פריסת סכום כספי פיצויים ומענקים חייבים במס שנתקבלו בעת פרישת העובד. הפריסה תתבצע על פני שנים אחדות, כך שהחלק היחסי של כספי הפיצויים ושל המענק יצטרף להכנסות הפורש במשך כמה שנים, והמס שישולם ייקבע לפי גובה ההכנסה והמס השולי שיחול בכל שנה בפועל. פריסת המס כדאית אפוא למי שהכנסותיו נמוכות בשנים שבהן בוצעה הפריסה, כך ששיעור המס השולי באותן השנים נמוך משיעור המס השולי שחל עליו במועד הפרישה.

מה זה פריסת מס?
פריסת מס הינו הליך של הקטנת חבות המס על חלקי הפיצויים ומענקי פרישה החייבים במס, כספים שנתקבלו בעת הפרישה או בעת הפסקת עבודה לפני גיל הפרישה.
על מנת להקטין את חבות המס על כספים אלה, ניתנת אפשרות לפרוס אותם על פני מספר שנים, קדימה או אחורה, והמס שישולם בגינם יהיה שיעור המס הידוע בשנת הפריסה. כספי הפריסה יתווספו להכנסתו הנוספת של הפורש באותן שנות מס.
סעיף8(ג) לפקודה הוא הסעיף בחוק המטפל בפריסת מס וקובע, שכספי פיצויים או מענקי פרישה החייבים במס, ניתן לפרוס אותם בשנים קדימה או אחורה, הכל לפי העניין ולאחר התייעצות מקצועית עם יועץ מס או רואה חשבון.
פריסה קדימה מתאפרת לתקופה מקסימלית של 6 שנים, כאשר עבור כל 4 שנות עבודה תינתן שנת פריסה אחת. אם מספר שנות העבודה נמוך מ-4 שנים, לא ניתן לבצע פריסה והמענק כולו יהיה חייב במס בעת קבלתו.
הפריסה מתחילה בשנת המס בו נתקבל המענק החייב, אולם אם הפרישה חלה במהלך 3 חודשי האחרונים של שנת המס, ניתן להתחיל את הפריסה בשנת המס העוקבת.
פקיד השומה מאשר ביצוע פריסה. בעת האישור פקיד השומה קובע מקדמה, אותה יש לשלם מראש, בעת קבלת המענק מידי המעסיק.
מקדמה זו נקבעת בהתייחס להכנסות עתידיות וודאיות או צפויות..
המס הסופי בשנים הבאות, ייקבע ע"י הגשת דוחות שנתיים שיפרטו את הכנסותיו של הנישום באותם השנים.
סכומי הפריסה החייבים במס יקבלו נקודות זיכוי לא מנוצלות באותה שנת מס, אך ייהנו מניכויים, קיזוזים או פטורים כלשהם
פריסה אחורה - כמו בפריסה קדימה, מקסימום שנות פריסה הוא 6 שנים, שנת פריסה אחת עבור כל 4 שנות עבודה.
חלקי המענק הפרישה החייב מצטרף להכנסותיו החייבות של העובד בשנים אחורה ויהיה עליו להשלים מס בהתאם למס השולי ששילם באותם השנים.
גם במקרה זה, לא יינתנו ניכויים , קיזוזים או פטורים כלשהם בגין חלקי המענק שהצטרף להכנסות, למעט נקודות זיכוי שלא נוצלו בשנות המס אחורה.
פריסת מס על הפרשי קצבה (סעיף 8(ג)(1)- הכוונה סכום ששולם כהפרשי קצבה בסכום חד פעמי. יש לבחון את כדאיות הפריסה בשנים קדימה או אחורה, הכל לפי הכנסות עתידיות או בשנים עברו.
הוראות אילו בתוקף מיום 1.1.2011 לפי תיקון 190 וחלות בגין הפרשים שנתקבלו החל מיום זה ואילך.
קצבה לעניין זה היא קצבה המשולמת מפנסיה תקציבית לפי סעיף 9(6ו) או קצבה המשולמת מהכנסה מיגיעה אישית.
במקרה של פריסה לאחור, ייתכן מצב שהפנסיונר יחוייב גם בביטוח לאומי ודמי בריאות בנוסף לחיוב במס במידה שההכנסה גדלה והמס ששולם אינו מתאים
פריסת מס על הפרשי קצבה יכולים להשפיע גם על הזכאות לדמי אבטלה. לכן יש לבדוק עם איש מקצוע את כל ההשלכות של פריסת מס על הפרשי קצבה בשנים אחורה.
פריסת מס בגין פדיון ימי חופשה (סעיף 8(ג) . סכומים שנתקבלו בגין פדיון ימי חופשה המס עליהם ניתן לשלם תוך כדי פריסו לתקופה לשא תעלה על 6 שנים אחורה בלבד. לא ניתן לפרוס כספים אלה בשנים קדימה.
בפריסת הסכום שנתקבל מפדיון ימי חופשה בשנים אחור, ייתכן מצב של הגדלת חבות המס בשנים אילו, על כן יש לבחון עם בעל מקצוע את כדאיות המהלך.
פריסת מס בהיוון קצבה (סעיף 8(ג)(3) - כמו בפריסת המס החייב עת פרישה, ניתן לפרוס את המס החל על היוון קצבה ל-6 שנים קדימה או אחורה, כפי שייקבע ע"י פקיד השומה, כולל תשלום מקדמה.

פריסת מס לאחר פטירה (סעיף 8(ד) - סעיף זה מתייחס לאדם שעשה פריסת מס קדימה ונפטר בטרם סיים את תקופת הפריסה.
 פריסה לאחור - באישור פקיד השומה, חלקי הפיצויים והמענקים החייבים במס יחולקו למקסימום 6 שנים אחורה ויתווספו להכנסותיו של הנפטר בשנים אלו. שיעור המס שייקבע על כספים אילו יהיה שיעור המס של הנישום באותן השנים. הפרשי המס ישולמו ע"י השאירים.
 פריסה קדימה - תהליך זה של פריסת מס של אדם שנפטר לפני טום תקופת הפריסה עבר מספר שינויים:
o עד חודש 7.2010 - הסכום החייב התווסף להכנסה החייבת של שאיר, בכל שנה עד תום שנות הפריסה. עד שנה זו, הפריסה קדימה התאפשרה לגבי שאיר אחד בלבד.
o בחודש 8.2010 - יצאה הנחיה לפי אין להתיר לשאירים לבצע פריסה קדימה.
o בחודש 11.2011 - פורסמה החלטה סופית שלא לאפשר פריסה קדימה בידי השאיר. נוסח הסעיף אומר "רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה אחרת לרבות לשנים הבאות" . מנוסח זה ניתן להבין שפקיד השומה רשאי להתיר פריסת מס קדימה בידי השיר אך לא חייב לעשות כך. הכל לשיקול דעתו הבלעדית.

לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עתיד