אישור
דף הבית > חשבפדיה > קרן פנסיה צוברת
חשבפדיה
פנסיה תקציבית 03/08/2017
קרן פנסיה ותיקה 03/08/2017
ביטוח חיים 31/07/2017
אובדן כושר עבודה 30/07/2017
צווי הרחבה לה... 26/07/2017
פנסיית חובה 25/07/2017
הסדר מיטיב 25/07/2017
השבת כספי פיצ... 23/07/2017
זכות העובד בב... 20/07/2017
סיום עבודה 20/07/2017
על פי חוק פיצויי פיטורים (תשכ"ג-1963), עובד שהפסיק את עבודתו וזכאי לקבל פיצויי פיטורין, סכום הפיצויים יהיה משכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים כפול שנות הוותק בעבודה. לדוגמה, עובד שעבד אצל מעסיקו במשך חמש שנים, ומשכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים עמדה על 20,000 ש"ח, יהיה זכאי לפיצויי פיטורין בגובה של 100,000 ש"ח (20,000*5). על פי פקודת מס הכנסה, כספים אלו הם הכנסה החייבת במס. כלומר, כספי הפיצויים שיתקבלו יצטרפו להכנסתו החייבת במס של העובד בשנת המס שבה יתקבלו, אלא אם כן יבצע העובד פעולות כדי להקטין את המס. אחת הדרכים להקטנת המס בגין כספי הפיצויים שקיבל עובד מעבר לתקרה הפטורה, היא 'פריסת מס'. פריסת מס היא בעצם פריסת סכום כספי פיצויים ומענקים חייבים במס שנתקבלו בעת פרישת העובד. הפריסה תתבצע על פני שנים אחדות, כך שהחלק היחסי של כספי הפיצויים ושל המענק יצטרף להכנסות הפורש במשך כמה שנים, והמס שישולם ייקבע לפי גובה ההכנסה והמס השולי שיחול בכל שנה בפועל. פריסת המס כדאית אפוא למי שהכנסותיו נמוכות בשנים שבהן בוצעה הפריסה, כך ששיעור המס השולי באותן השנים נמוך משיעור המס השולי שחל עליו במועד הפרישה.

מוצר פנסיוני המשלב חיסכון לתקופה שאחרי הפרישה מעבודה עם כיסויים ביטוחיים שנועדו לספק הגנה כלכלית לחוסך ולמשפחתו: 1. קצבת זקנה 2. קצבת שאירים 3. קצבת נכות. קרנות הפנסיה החדשות הוקמו ב - 1.1995. הקרנות החדשות מחויבות להיות באיזון אקטוארי. מבוטחים בקרן פנסיה חדשה מקבלים קיצבה על פי הסכום שהצטבר לטובתם, על פי מקדם ההמרה הנכון ליום הפרישה. לקרנות הפנסיה החדשות ישנם מסלולי שונים, העמית יכול לבחור את המסלול המתאים לו ביותר בהתאם לגילו ומצבו המשפחתי.

לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עתיד