אישור
כל עתיד - דיווח שנתי בגין פרמיות, פוליסות ותשלום עמלות של גופים מוסדיים
דף הבית > דיווח שנתי בגין פרמיות, פוליסות ותשלום עמלות של גופים מוסדיים
דיווח שנתי בגין פרמיות, פוליסות ותשלום עמלות של גופים מוסדיים
תקציר
חוזר זה מסדיר את הדוחות שעל גופים מוסדיים להגיש לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לגבי היקף הפעילות בשוק ההפצה, ובכלל זה, היקף הפרמיות המועברות אליהם, דמי עמילות ועמלות ההפצה שנרשמה בשלהן זכאות לסוכני ביטוח ויועצים פנסיונים במערכות הגוף המוסדי.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית